اگر کسی،مالی را به گمان اینکه امکان تسلیم آن وجود دارد بخرد،اما بعدآ فروشنده ناتوان از تسلیم شود،مشتری حق فسخ دارد. بنابراین خریدار اختیار دارند که معامله را فسخ کند یا آن را به همان صورت قبول نماید.

تعذر تسلیم به منزله تلف مبیع نیست تا سبب بطلان معامله شود.

اگر کسی پرنده ای را که معمولاً نزد مالکش بر می گردد،بفروشد اما اتفاقآ بر نگردد خیار تعذر تسلیم بوجود می آید چون ضمانت مبیع قبل از قبض بر عهده فروشنده است و در اینجا هم مبیع تلف نشده است بلکه امکان انتفاع از آن وجود دارد پس مشتری حق فسخ دارد.