کلیه ی مواردی که شهرداری ها مجاز به تملک ساختمان ها، املاک و اراضی قانونی مردم می باشند، در صورت عدم توافق بین شهرداری و مالک، قیمت ساختمان ها، املاک و اراضی باید به "قیمت روز" ارزیابی و پرداخت شود.
روز توسط هیأتی مرکب از سه نفر کارشناس رسمی دادگستری و مورد اعتماد که یک نفر به انتخاب شهرداری، یک نفر به انتخاب مالک یا صاحب حق و نفر سوم به انتخاب طرفین می باشد تعیین خواهد شد، رأی اکثریت هیأت مذکور، قطعی و لازم الاجرا است.
صورت عدم توافق در انتخاب کارشناس سوم، دادگاه صالح محل وقوع ملک، اقدام به معرفی کارشناس خواهد نمود