چک ضمانت تخلیه ملک، چکی است که در انواع قرارداد اجاره، اعم از قرارداد اجاره ملک تجاری، اداری یا مسکونی، به عنوان تضمینی برای تخلیه ملک در موعد مقرر و پایان قرارداد، از جانب مستاجر به موجر داده می شود و در صورت استنکاف مستاجر از تحویل و تخلیه ملک، پس از پایان قرارداد، قابل اجرا گذاشتن، خواهد بود.
صدور چک ضمانت تخلیه ملک، اجباری نبوده و بسته به توافق طرفین و رضایت هر دوی آن ها دارد
برای اجرا گذاشتن این نوع از چک، حتما باید، موعد قرارداد اجاره، به پایان رسیده باشد و مستاجر، از تخلیه ملک، استنکاف کند
در نوشتن چک تخلیه ملک، حتما قواعد نحوه نوشتن چک، رعایت گردد و در آن، قید شود که این چک، صرفا، به عنوان ضمانتی برای تخلیه ملک صادر می گردد.
شماره چک، تاریخ صدور و علت آن، حتما در قراداد اجاره فی مابین، درج شود
 از آنجا که بار اثبات عدم تخلیه ملک، بر عهده موجر است، بهتر می باشد که پس از پایان موعد قرارداد اجاره و استنکاف مستاجر از تخلیه ، مالک ابتدا ، طی یک اظهارنامه ، درخواست خود ، مبنی بر تخلیه ملک را از مستاجر داشته باشد و به او خاطر نشان کند که در صورت عدم تخلیه ملک ، چک ضمانت وی را به اجرا خواهد گذاشت.