جهاد کشاورزی شاکی یا اعلام کننده جرم !؟

سوال مهمی که در بحث تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها ، وجود دارد این است که ، جهاد کشاورزی شاکی محسوب می گردد و یا صرفا اعلام کنند جرم است؟

اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی ‎شماره ٧/١٤٠٢/٢٣٧ مورخ ١٤٠٢/٠٤/١٠ در این خصوص بیان کرده :

«با توجه به مواد ٩ و ١٠ قانون آيين دادرسی كيفري مصوب ١٣٩٢ و نيز قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها به ويژه تبصره ٢ (اصلاحي ١٣٨٥) ماده يك قانون مذكور و نيز قسمت اخير ماده ١٠ الحاقي ١٣٨٥/٨/١ اين قانون، سازمان جهاد كشاورزي اعلام كننده جرم است، نه شاكي خصوصي؛ لذا هيچيك از وظايف و اختيارات شاكي از جمله اختيار تقديم دادخواست ضرر و زيان و اعتراض به آراء و تصميمات مراجع قضايی (اعم از حكم برائت، قرار منع يا موقوفی تعقيب) را ندارد.»

البته در عمل شاهد این هستیم که جهاد کشاورزی به آرای قضائی اعتراض می کند و دادگاه های تجدید نظر نیز در برخی موارد مورد پذیرش قرار می دهند و رای را نقض می کنند.


تاریخچه وزارت جهاد کشاورزی

جهاد کشاورزی یکی از وزارت خانه های جمهوری اسلامی ایران است که در سال ۱۳۷۹ تاسیس شده است که با ادغام دو وزارت جهاد سازندگی و کشاورزی متشکل شده است و تصدی این وزارت را محمد علی نیکبخت بر عهده دارد .