آنان معتقدند تقویت عرضه و تقاضا باید به طور همزمان دنبال شود.به گزارش ایسنا، بازار مسکن در ماه های اخیر با وجود کاهش حدود ۶۰ درصدی معاملات، مسیر افزایش قیمت را در پیش گرفت و به همین دلیل کارشناسان معتقدند معادلات بازار مسکن با توجه به مناسبات اقتصادی به هم خورده است. در خردادماه میانگین قیمت مسکن شهر تهران به متری ۱۳.۳ میلیون تومان رسید. 
در این شرایط وزیر راه و شهرسازی، چاره را در خرید نکردن دیده و گفته است: «در این شرایط بحرانی، مردم باید احتیاط کنند و خرید نکنند تا شرایط آرام شود». یک نماینده مجلس هم گفته که می توان با ایجاد موجی جهت عدم خرید مسکن، بازار را به سمت کاهش قیمت ها سوق داد. مجید کیانپور البته بیان کرده است: «این مسئله در کوتاه مدت می تواند از تقاضاها بکاهد، اما این اقدام راهکار قطعی نیست، بلکه دولت باید به دنبال اجرای سیاست ها و برنامه هایش باشد».کارشناسان معتقدند نوسانات بازار مسکن ناشی از متغیرهای بنیادین است که نمی توان با خرید نکردن، قیمت ها را پایین آورد.سلمان خادم المله، تحلیل گر بازار مسکن در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: عواملی که باعث افزایش قیمت مسکن شده، تحت تأثیر افزایش تقاضا نبوده که حالا با نخریدن، قیمت ها کاهش پیدا کند.