پژوهش خبری صدا وسیما:یکی از حوزه هایی که همواره کارشناسان از آن به عنوان بخش پیشران و مولد در اقتصاد نام می برند؛ حوزه مسکن و ساختمان است. به گونه ای که تحرک مسکن می تواند چرخش مالی ایجاد کند که نوعی گردش خون در کالبد اقتصاد است.
آمارها نشان می دهد که بخش مسکن دارای رابطه پیشین با 78 بخش اقتصاد و رابطه پسین 56 بخش اقتصادی با ضریب انتشار 1.2 است. یعنی به ازای هر یک اشتغال 1.2 اشتغال غیرمستقیم ایجاد شده است. همچنین سهم مسکن و ساختمان در اشتغال مستقیم کشور حدود 12% و تعداد شاغلان آن نیز 3.1 میلیون نفر هستند. بخش مسکن حدود 33% از حجم اقتصاد کشور را دربرمی گیرد که نقش اساسی در تولید ناخالص داخلی محسوب می شود. به همین جهت برای دستیابی به معیارهای توسعه پایدار در این بخش ضمن اینکه باید شاخص های کیفیت مورد توجه قرار گیرد، تعادل بخشی در آن نیز از اهیمت ویژه ای برخوردار است . 
بنابراین، با توجه به اینکه بخش ساختمان به عنوان حوزه ای که ۳۳% از حجم اقتصاد را در برمی گیرد و با ۱۳۴ بخش رابطه پیشین و پسین دارد، می تواند بنا به اذعان کارشناسان، از ظرفیت بالایی برای تحقق شعار سال ۱۳۹۸ برخوردار باشد. لذا تلاش شده تا در گزارشی به موضوع نقش مسکن در رونق تولید پرداخته شود تا با بررسی مشکلات در صنعت مسکن و مطالبه گر حل آنها در رسانه ملی بتوان مشوق سرمایه گذاران برای هدایت سرمایه اشان به سمت این پیشران اقتصادی باشیم.
متن کامل این مطلب در اینجا قابل دریافت است