به نقل از بانک مرکزی در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸ ، تعداد معاملات آپارتمانهای مسکونیی شهر تهران به ۱۲.۱ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۶.۵ درصد کاهش نشان می‌دهد.

در ماه مورد گزارش، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق
بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۱۲۶.۷ میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب
۱۲.۵ و ۱۱۲.۰ درصد افزایش نشان می‌دهد.

حجم معاملات مسکن
بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا در اردیبهشت ماه سال
۱۳۹۸ حاکی از آن است که از مجموع ۱۲۱۲۸ واحد مسکونی معامله شده، واحدهای تا ۵ سال ساخت با سهم
۴۱ درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند. سهم مذکور در مقایسه با اردیبهشت ماه سال قبل ۲.۹
واحد درصد کاهش یافته و در مقابل به سهم واحد های با قدمت ۶ تا ۱۰ سال و بیش از ۱۵ سال افزوده شده است.
 

توزیع تعداد آپارتمانهای مسکونی معامله شده در شهر تهران بر حسب عمر بنا

توزیع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در اردیبهشت ماه ساال ۱۳۹۸ حااکی از آن
است که از میان مناطق ۲۲ گانه شهر تهران، منطقه ۵ با سه ۱۶.۶ درصدی از کل معاملات، بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه نامه را به خود اختصاص داده است. همچنین مناطق ۲ و ۴ به ترتیب با سهم ۹.۶ و ۹.۲ درصدی در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. در مجموع ۷۲.۸ درصد از کل تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران در اردیبهشت ماه سال جاری مربوط به ۱۰ منطقه شهر (به ترتیب بیشترین فراوانی شامل مناطق ۵، ۲، ۴، ۱۰، ۱۴، ۸، ۷، ۱، ۱۵ و ۳) بوده و ۱۲ منطقه باقی مانده ۲۷.۲ درصد از کل تعداد معاملات را به خود اختصاص داده‌اند.
 

توزیع مناطق شهر تهران برحسب سهم از تعداد معاملات انجام شده در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸

تحولات قیمت مسکن
در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸، متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق
بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۱۲۶.۷ میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب
۱۲.۵ و ۱۱۲ درصد افزایش نشان می‌دهد. بیشترین رشد متوسط قیمت در این ماه نسبت به ماه مشابه سال
قبل به منطقه ۹ (معادل ۱۳۴ درصد) و کمترین میزان رشد به منطقه ۱۹ (معادل ۸۴.۵ درصد) تعلق دارد.

عملکرد معاملات انجام شده در شهر تهران

در میان مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله
شده معادل ۲۶۰.۲ میلیون ریال به منطقه ۱ و کمترین آن با ۵۹.۱ میلیون ریال به منطقه ۱۸ تعلق داشته است.
ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱۰۷.۴ و ۱۱۷.۹ درصد افزایش نشان می‌دهند.

متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی مناطق شهر تهران به میلیون ریال

تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در دو ماهه نخست سال ۱۳۹۸
تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در دو ماهه نخست سال ۱۳۹۸ به حدود ۱۵.۶ هزار واحد
مسکونی بالغ گردید که در مقایسه با مدت مشابه سال پیش از آن، ۳۵.۶ درصد کاهش نشان می‌دهد. در این مدت
متوسط قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران
۱۱۹.۷ میلیون ریال بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۰۸.۱ درصد افزایش نشان می‌دهد.

عملکرد معاملات انجام شده در شهر تهران در در دو ماهه نخست سال های ۹۶ ۹۷ ۹۸

تحولات اجاره‌بهای مسکن
بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری در اردیبهشت ماه سال جاری موید رشد به ترتیب معادل ۲۲.۶ و ۱۹.۷ درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل می‌باشد.