به گزارش گروه اقتصادی قدس آنلاین ، محمد قاسم پناهی سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور، ارزش معاملاتی املاک شهر تهران (مناطق ۲۲ گانه)، مصوب کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم برای اجرا در سال ۱۳۹۸ را به ادارات مالیاتی کشور ابلاغ کرد.
در این بخشنامه آمده است:
در اجرای مقررات ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن، به پیوست فایل الکترونیکی ارزش معاملاتی املاک شهر تهران (مناطق ۲۲ گانه) و حاوی صورتجلسه کمیسیون تفریم املاک موضوع ماده باشد، به انضمام ضوابط اجرایی و جداول ارزش معاملاتی عرصه املاک مزبور که در تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ به تصویب کمیسیون مذکور رسیده است برای اجراء در ادارات کل امور مالیاتی مستقر در شهر تهران از تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ابلاغ می شود.
ضمناً با توجه به ابلاغ ارزش معاملاتی جدید توجه ادارات امور مالیاتی را به نکات ذیل جلب و مفرد می دارد؛ 
۱- ادارات امور مالیاتی موظف اند ترتیبی اتخاذ نمایند تا گواهی موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیات های مستقیم مالکین املاکی که قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن ارزش معاملاتی مذکور (۱۳۹۸/۰۱/۰۱)، نسبت به پرداخت بدهی های مورد معامله و مالیات نقل و انتقال موضوع ماده ۵۹ قانون یاد شده به مأخذ ارزش معاملاتی مصوب سال ۱۳۹۶ اقدام نموده و فیش واریزی را به اداره امور مالیاتی  ذیربط تحویل نموده اند، تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ صادر شود.