به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، مطابق با نتایج آخرین سرشماری انجام شده در سال ۹۵، در حال حاضر تعداد خانوارهای کشور به رقم ۲۴ میلیون رسیده است این در حالی است که مجموع واحدهای مسکونی موجود در کشور حدود ۲۷ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد برآورد می شود. مقایسه این دو آمار نشان می دهد تعداد خانه های ساخته و تکمیل شده در کشور حدود سه میلیون بیش از تعداد خانوارها است که نشان از وجود یک بی تعادلی میان شاخص های بخش مسکن کشور دارد.

حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اشاره به استاندارد جهانی تفاوت میان این دو شاخص بازار مسکن معتقد است: نتایج سرشماری سال ۹۵ نشان می دهد در حال حاضر در سطح کشور معادل دو میلیون و ۵۸۷ هزار خانه خالی و ۲ میلیون و ۹۸ هزار خانه دوم وجود دارد به این معنا که در حال حاضر از کل موجود واحدهای مسکونی در کشور معادل ۱۰٫۲ درصد خانه ها، خالی از سکنه هستند این در حالی است که مطابق با استاندارد جهانی نسبت خانه های خالی از سکنه به کل موجود مسکن در حدود ۵ تا ۸ درصد برآورد می شود.

به گفته وی روند رشد خانه های خالی از سکنه در کشور طی سال های اخیر قابل توجه است. مقایسه نتایج سرشماری سال های ۹۰ و ۹۵ نشان می دهد اگرچه حجم خانه های خالی در سال ۹۰ معادل ۷٫۷ درصد از کل خانه های موجود در کشور (یعنی ۲۱ میلیون و ۶۱۷ هزار واحد مسکونی) بوده است اما در حال حاضر این سهم افزایش داشته و به بیش از ۱۰ درصد رسیده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر آنکه نمی توان خانه های خالی را جزو آمار عرضه بازار مسکن به حساب آورد، اظهار کرد: این گروه از واحدهای مسکونی، خانه هایی هستند که در حال حاضر مشتری بالفعل ندارند و به نظر نمی رسد در کوتاه مدت به بازار عرضه شوند چرا که بخش عمده خانه های خالی عمدتا بزرگ مقیاس و در مناطق مرفه شهر احداث شده اند.

بررسی ها نشان می دهد طی دوره رونق گذشته بازار مسکن، بخش عمده خانه های ساخته شده در مناطق شمالی و برخوردار شهر به امید کسب سود حداکثری ساخته شدند این در حالی است که بخش عمده تقاضای خرید مسکن از جنس مصرفی و کوچک متراژ است. به همین دلیل در حال حاضر بخش عرضه بازار مسکن با تقاضای مصرفی فعلی بازار همخوانی ندارد.

مظاهریان برای ارایه تصویر بازار مسکن در ۱۰ سال آینده، به روند نرخ رشد جمعیت و تعداد خانوارها اشاره کرد و افزود: در صورتی که نرخ رشد ۲ درصدی برای تعداد خانوارهای کشور در نظر گرفته شود، پیش بینی می شود تعداد کل خانوارهای کشور از ۲۴ میلیون کنونی به ۲۹ میلیون خانوار افزایش پیدا می کند به این معنا که بازار مسکن برای ۱۰ سال بعد به وجود ۲۹ میلیون خانه واقعی جهت استقرار این خانوارها نیاز دارد. نکته ای که در روند پاسخ دهی به این نیاز باید توجه کرد آن است که بخش عمده این نیاز باید در شهرها پاسخ داده شود.

وی برای توضیح این موضوع به نرخ رشد شهرنشینی در ایران و مقایسه آن با نرخ رشد شهرنشینی در کشور پرداخت و گفت: اگرچه در حال حاضر نرخ رشد شهرنشینی در شهرهای دنیا به ۵۲ درصد رسیده است اما هم اکنون نرخ شهرنشینی در ایران به حدود ۷۴ درصد رسیده است و با توجه به نرخ رشد جمعیت، پبش بینی می شود نرخ رشد شهرنشینی در ایران در افق ۱۴۰۵ به ۷۹ درصد جمعیت کشور برسد بنابراین در صورتی که روند رشد جمعیت همین گونه ادامه پیدا کند نیاز است تا به این نیاز درون شهرها پاسخ داده شود.