محمدرضا شکوهی در گفتگو با برنامه مدیران موفق به تاثیر تحصیلات دانشگاهی در بین پرسنل مجموعه اشاره کرد و اظهار داشت: تحصیلات دانشگاهی در بین پرسنل مجموعه در روند بهبود کارایی بسیار تاثیرگذار است.
وی خاطرنشان کرد: متاسفانه اتحاد و همبستگی بین مشاوران املاک یک منطقه وجود ندارد و این مساله مضر است.