در بخشی از این نامه آمده است: نگاه سرمایه ای غیرمولد به بخش مسکن از جمله دلایل افزایش قیمت آن بوده است؛ بدین معنا که بخشی از جامعه با خرید مسکن و نگهداری آن، هدف کسب سود دارند.

این رویه باعث می شود تا تقاضای غیرمصرفی و سوداگرانه به شدت افزایش یافته و در نتیجه قیمت مسکن افزایش یابد.

این بیانیه خطاب به سران قوا، سه راهکار وضع مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن اجرای سریع مالیات بر خانه های خالی و دخالت دولت در شکل گیری اجاره بها را راه حل بحران مسکن پیشنهاد می کند.

این نامه با یادآوری مالک بودن نیمی از شهرنشینان، در توضیح مبحث مالیات بر عایدی سرمایه در بخش زمین و مسکن اضافه کرده است: یکی از ابزارهای سیاستی کارا و مؤثر که اغلب کشورهای توسعه یافته برای کنترل قیمت مسکن از آن استفاده می کنند.