از دلایل رشد قابل توجه حجم معاملات در اردیبهشت ماه می‌توان به مواردی همچون تعداد کم معاملات ثبت شده در فروردین ماه و تعطیلات نوروز اشاره کرد.
متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در اردیبهشت ماه از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۵۹.۸ میلیون ریال بود که نسبت به ماه مشابه سال پیش ۳۴.۸ درصد افزایش نشان می‌دهد.

بررسی توزیع تعداد واحد‌های مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا در اردیبهشت ماه سال جاری حاکی از آن است که از مجموع ۱۹۱۰۷ واحد مسکونی معامله شده واحد‌های تا ۵ سال ساخت با سهم ۴۳.۹ درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند.

سهم مذکور در مقایسه با اردیبهشت ماه سال پیش ۳.۷ واحد درصد کاهش یافته و در مقابل به سهم واحد‌های با قدمت ۶ تا ۱۰ سال و بیش از ۱۵ سال افزوده شده است.

مسکن
توزیع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷ حاکی از آن است که از میان مناطق ۲۲ گانه شهر تهران، منطقه ۵ با سهم ۱۲.۸ درصدی از کل معاملات، بیشترین تعداد قرارداد‌های مبایعه نامه را به خود اختصاص داده است.

همچنین مناطق ۴ و ۲ به ترتیب با سهم‌های ۸.۹ و ۷.۹ درصد در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

درمجموع ۷۱.۰ درصد از کل تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران مربوط به ۱۰ منطقه شهر به ترتیب بیشترین فراوانی شامل مناطق ۵، ۴، ۲، ۱۴، ۱۰، ۸، ۷، ۱۵، ۱ و ۱۱ بوده و ۱۲ منطقه باقی مانده ۲۹.۰ درصد از کل تعداد معاملات را به خود اختصاص داده‌اند.

مسکن
در اردیبهشت ماه ، متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهرانه ۵۹.۸ میلیون ریال بود که نسبت به ماه پیش و ماه مشابه سال پیش به ترتیب ۸.۲ و ۳۴.۸ درصد افزایش نشان می‌دهد.

بیشترین رشد متوسط قیمت در این ماه نسبت به ماه مشابه سال پیش به منطقه ۵ (معادل ۵۳.۵ درصد) و کمترین میزان رشد به منطقه ۱۶ تعلق دارد.

مسکن
در میان مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل ۵.۱۲۵ میلیون ریال به منطقه ۱ وکمترین آن با ۱.۲۷ میلیون ریال به منطقه ۱۸ تعلق داشته است.

ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه سال پیش به ترتیب ۶.۲۸ و ۰.۲۳ درصد افزایش نشان می‌دهند.

مسکن
در دوماه نخست سال ۱۳۹۷، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ۲۴.۲ هزار واحد مسکونی بالغ گردید که در مقایسه با مدت مشابه سال پیش از آن، ۱۱.۰ درصد افزایش نشان می‌دهد.
دراین مدت متوسط قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران ۵۷.۵
میلیون ریال بوده است که نسبت به مدت مشابه سال پیش ۳۲.۲درصد افزایش نشان می‌دهد.

مسکن
توزیع فراوانی تعداد واحد‌های مسکونی معامله شده بر حسب قیمت یک متر مربع بنا در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷ حاکی از آن است که واحد‌های مسکونی در دامنه قیمتی ۳۰ تا ۳۵ میلیون ریال به ازای هر متر مربع بنا با سهم ۹.۰ درصد بیشترین سهم از تعداد معاملات شهر تهران را به خود اختصاص داده و دامنه‌های قیمتی ۲۵ تا ۳۰ و ۳۵ تا ۴۰ میلیون ریال به ترتیب با سهم‌های ۸.۹ و ۸.۴ درصدی در رتبه‌های بعدی قرار گرفته اند.

در این ماه، توزیع حجم معاملات به گونه‌ای بوده است که ۵۸.۱ درصد واحد‌های مسکونی با قیمتی کمتر از متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی شهر تهران (۵۹.۸ میلیون ریال) معامله شده اند.

مسکن
توزیع فراوانی تعداد واحد‌های مسکونی معامله شده بر حسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی دراردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷ نشان می‌دهد بیشترین سهم از معاملات انجام شده به واحد‌های مسکونی با زیربنای ۶۰ تا ۷۰ متر مربع معادل ۱۵.۶ درصد اختصاص داشته است.

واحد‌های دارای زیربنای ۵۰ تا ۶۰ و ۷۰ تا ۸۰ متر مربع به ترتیب با سهم‌های ۱۵.۳ و ۱۲.۴درصدی در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

در مجموع در این ماه، واحد‌های مسکونی با سطح زیربنای کمتر از ۸۰ متر مربع، ۵۵.۶ درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص دادند.

مسکن
در اردیبهشت ماه ، توزیع فراوانی تعداد واحد‌های مسکونی معامله شده بر حسب ارزش هر واحد حاکی از آن است که در میان دامنه‌های قیمتی مورد بررسی، واحد‌های مسکونی با ارزش ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ میلیون ریال با اختصاص سهم ۲۰.۵ درصد، بیشترین سهم از معاملات انجام شده را به خود اختصاص داده اند.
واحد‌های دارای ارزش ۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ و ۳۰۰۰ تا ۴۰۰۰ میلیون ریال نیز به ترتیب با اختصاص سهم‌های ۱۷.۵ و  ۱۱.۵ درصدی در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

در مجموع در این ماه، حدود ۵۱.۴ درصد از معاملات به واحد‌های مسکونی با ارزش کمتر از ۴۰۰۰ میلیون ریال اختصاص داشته است.

مسکن

در اردیبهشت ماه شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال پیش به ترتیب ۱۱.۰ و ۹.۶ درصد رشد نشان می‌دهد.

ماهیت قرارداد‌های اجاره مسکن که غالباً یکساله تنظیم می‌گردند و نیز اثرپذیری شاخص اجاره بهای مسکن از سیاست‌های کنترل و مهار تورم، سبب تغییر متناسب اجاره بها با تحولات نرخ تورم در کشور شده است.

خاطر نشان می‌نماید سهم هزینه مساکن (اجاره بهای مسکن اعم از شخصی و غیرشخصی (در محاسبات شاخص کل بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی) براساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۹۵) معادل ۳۳.۱ درصد است.

مسکن
در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷ متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران به ۵۹.۸ میلیون ریال رسید که نسبت به ماه مشابه سال پیش ۳۴.۸ درصد افزایش نشان می‌دهد.

تعداد معاملات انجام شده طی این ماه ۱۹.۱ هزار فقره بود که نسبت به اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۶ معادل ۷. ۱۶ درصد افزایش دارد.

بررسی تحولات بازار اجاره بهای مسکن در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷ موید تغییر متناسب اجاره بها با نرخ تورم در این دوره می‌باشد، به طوری که شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال پیش به ترتیب ۱۱.۰ و ۶. ۹ درصد رشد نشان می‌دهد.