املاک تهران

اگر به موضوع پایین بودن توان اقتصادی خانواده هایی که اجراه نشین هستند نکاه کنیم و از طرف دیگر موجودی ۴۹۰ هزار مسکن خالی در شهر تهران و ۲،۶ میلیون مسکن خالی در تمام کشور این احتمال را دارد که نرخ اجاره پرش ناگهانی داشته باشد، اما زیاد شدن نسبی قیمت اجاره در فصل تابستان امسال که فصل جابه جایی خانوارها است، به صورت قطعی اتفاق خواهد افتاد.

نرگس رزبان، یکی از کارشناسان مسکن در تجزیه و تحلیل روند بازار اجاره مسکن در امسال به تاکید بر این مسئله این گونه می گوید: با توجه به این که مکانیزم اجاره داری در ایران مبتنی بر شیوه ی سنتی است و اکثریت قریب به اتفاق موجرین، افرادی هستند که مسکن را به عنوان یک دارایی و با انگیزه حفظ قدرت خرید پول و به عبارتی با انگیزه سفته بازی خریداری می کنند، طبیعی است که میزان اجاره بها در تراز سودآوری سایر بازارها، تغییرات قدرت خرید پول(تورم) و قیمت مسکن قرار خواهد گرفت.

نرگس رزبان همچنین یادآور شد که: طی سال های اخیر تولید مسکن از یک سو کاهش داشته و از سوی دیگر فزونی تولید در دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ پدید افزایش تعداد خانه های خالی را به دنبال داشته است، بنابراین نمی توان قضاوت دقیقی از کمبود واحد اجاره ای در مجموعه بازار داشت، اما در سطح واحد های کوچک متراژ با توجه به ساختار عرضه با کمبود مواجه هستیم. طی سال های اخیر بیش از ۵۰ درصد واحدهای مسکونی ساخته شده مساحت بیشتر از ۹۰ متر مربع داشته اند، اما حداقل ۶۰ درصد معاملات خرید و اجاره به واحدهای کمتر از ۹۰ متر مربع اختصاص دارد که این نابرابر خود باعث رشد قیمت شده است.

املاک تهران

همچنین ایشان به اثر گذاری عوامل روانی بر تعیین نرخ اجاره بها مسکن در کشورمان پرداخت و به این موضوع اشاره کرد که: عوامل روانی اغلب در سه ماهه دوم سال به دلیل تقارن با فصل نقل و انتقالات بروز می کند و در افزایش هیجانی اجاره بها اثر گذار است.

در ماه فروردین سال ۱۳۹۶ تعداد معامله های مسکن در شهر بزرگ تهران به میزان همین مدت در فروردین ماه سال ۱۳۹۵ حدود ۶،۳ درصد کمتر شده است؛ ولی قیمت های مسکن با کاهش ۳،۹ درصدی به نسبت ماه قبل ۲۹،۵ درصد به نسبت همین ماه در سال ۱۳۹۵ رشد زیادی داشته است. در این ماه متوسط قیمت یک متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران ۵ میلیون و ۵۳۰ هزار تومان بوده است که این میزان به نسبت همین ماه در سال گذشته حدود ۲۹،۵ درصد رشد داشته است. شاخص کرایه ی مسکن جاری در شهر بزرگ تهران و در تمام منطقه های شهری نسبت به ماه مشابه در سال گذشته به ترتیب ۱۰،۴ و ۹،۳ درصد رشد داشته است.