الگوی فقر در کلان شهر تهران ماهیت خوشه‌ای داشته و بر همین اساس منطقه ۱۷ تهران بیشترین افراد فقیر را در خود جای داده و پس از آن نیز مناطق ۱۸، ۱۹ و بیست در رده‌های بعدی قرار دارند. 

 
به گزارش ایسنا، این پژوهش که توسط سامان ولی نوری پژوهشگر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران ارائه شده است، نشان می‌دهد امروز فقر توسعه پایدار شهری در اغلب کلان شهرهای کشور را با تهدید مواجه کرده است. 
 
در این تحقیق تاکید شده است که روش‌های صرفا اقتصادی در شناخت و بررسی فقر در شهرها مناسب نیست و باید ابعاد زمانی و مکانی فقر را مد نظر قرار داد و به طور دینامیک فقر شهری را بررسی کرد. 
 
نتایج این تحقیق که بر اساس روش تحلیل عاملی صورت گرفته است و مولفه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و مسکن را در ۴۳ شاخص بررسی کرده تاکید دارد مهمترین عامل تبیین کننده فقر در تهران مسکن است و پس از آن شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قرار دارد. 
 
در این پژوهش همچنین نقشه پهنه‌بندی فقر در تهران ترسیم شده است که نشان می‌دهد الگوی فقر در کلان شهر تهران ماهیت خوشه ای داشته و بر همین اساس منطقه ۱۷ تهران بیشترین فقیر را در خود جای داده است و پس از آن نیز مناطق 18 ، 19 و بیست در رده‌های بعدی قرار دارند.