در گزارش مربوط به تحولات بازار ساخت‌وساز واحدهای مسکونی در پاییز ۹۶، افزایش ۶/ ۱۰ درصدی واحدهای مسکونی پیش‌بینی شده در پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان توسط شهرداری تهران و ۸/ ۰ درصدی آن در شهرداری‌های کل کشور در فصل پاییز ٩٦ نسبت به فصل پاییز ٩٥ اعلام شده است. بر این اساس، تعداد ٢٢٦٢ پروانه‌ احداث ساختمان توسط شهرداری‌ تهران در فصل پاییز ١٣٩٦ صادرشده است که نسبت به فصل گذشته حدود ۱۴ درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۴/ ۱۴ درصد افزایش داشته است.

در فصل پاییز سال ١٣٩٦، تعداد ١٦٣٠٤ واحد مسکونی در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری‌ تهران، پیش‌‌بینی شده است که نسبت به فصل گذشته حدود ۱/ ۱۳ درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۶/ ۱۰درصد افزایش داشته است.‌ متوسط تعداد واحد مسکونی برای هریک از این پروانه‌های احداث ساختمان ۲/ ۷ واحد بوده است. همچنین تعداد ٢٢٦٢ پروانه‌ احداث ساختمان توسط شهرداری‌ تهران در فصل پاییز ١٣٩٦ صادرشده که نسبت به فصل گذشته حدود ١٤ درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۴/ ۱۴ درصد افزایش داشته است. مجموع مساحت زیربنا در پروانه‌های احداث ساختمان‌ صادرشده از سوی شهرداری‌ تهران در فصل پاییز ١٣٩٦ بالغ ‌بر ٢٨٧٢ هزار مترمربع بوده است که نسبت به فصل گذشته حدود ۹/ ۱۸ درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۴/ ۷ درصد افزایش داشته است.

متوسط مساحت زیربنای این دسته از پروانه‌ها در دوره‌ موردبررسی حدود ١٢٧٠ مترمربع بوده است. این درحالی است که در فصل پاییز سال ١٣٩٦، تعداد ٦٧٥١١ واحد مسکونی در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری‌های کشور پیش‌‌بینی شده است که نسبت به فصل گذشته حدود ۲/ ۱۸درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۸/ ۰درصد افزایش داشته است.‌ متوسط تعداد واحد مسکونی در هر پروانه‌ احداث ساختمان ۸/ ۲ واحد بوده است‌، همچنین تعداد ٢٣٧٩٢ پروانه‌ احداث ساختمان توسط شهرداری‌های کشور در فصل پاییز ١٣٩٦ صادرشده که نسبت به فصل گذشته حدود ۵/ ۱۹ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۱/ ۰ درصد کاهش داشته است. مجموع مساحت زیربنا در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان‌ در فصل پاییز ١٣٩٦ حدود ۱/ ۱۲۱۷۸ هزار مترمربع بوده است که نسبت به فصل گذشته ۶/ ۲۲ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۴/ ۲درصد کاهش داشته است. متوسط مساحت زیربنا در این پروانه‌ها ٥١٢ مترمربع بوده است. براساس گزارش دیگری که به تازگی مرکز آمار منتشر کرده است،شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران در تمام فصل‌های سال ۹۶ با افزایش روبه‌رو بوده است. همچنین بیشترین تغییرات فصلی مربوط به این شاخص، در تابستان با تورم فصلی ۳/ ۷درصد گزارش شده است. بر این اساس،شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران در سال ١٣٩٦ با ۳/ ۱۲ درصد افزایش نسبت به سال ١٣٩٥، به عدد ۱/ ۲۱۲ رسید، در حالی‌که این شاخص در سال ١٣٩٥ عدد ۹/ ۱۸۸ بوده و نسبت به سال ١٣٩٤، ۶/ ۶درصد افزایش یافته بود.  شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران در گروه «آهن‌آلات، میلگرد و پروفیل درب و پنجره» با ۹/ ۳۲ درصد، گروه «خدمات» با ۵/ ۷ درصد و گروه «سیمان، بتن، شن و ماسه» با ۹/ ۱۴ درصد افزایش در سال ۹۶ نسبت به سال قبل، به ترتیب بیش‌ترین تاثیر را در افزایش شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران نسبت به سال قبل (١٣٩٥) داشته‌اند.