پیشنهاد وزارت راه وشهرسازی بالا رفتن سقف وام مسکن تا ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ تومان برای تهران است و در شهرهای دیگر به نسبت های پایین تری افزایش می یابد.

 بحرانی که در بازار ارز رخ داده در بازار مسکن ایجاد نخواهد شد و دلیلی برای ایجاد این بحران در مسکن وجود ندارد.