ناطقان: محمد سالاری با بیان اینکه مجموعه گسترده چالش ها فراروی شهردار تهران قرار دارد، افزود: اداره پایتخت با وجود انبوه مسایل و مشکلات مسیر دشواری را پیشروی ایشان گذاشته است.

وی تاکید کرد: ظرفیت تهران برای اجرای پروژه های جدید عمرانی به اتمام رسیده است. درآمد ناشی از فروش املاک و اراضی و تراکم فروشی پیش خور شده است و طبیعی است مسئولان فعلی نتوانند همانند گذشته به افتتاح پروژه های عمرانی بپردازند.

رییس کمیسیون معماری وشهرسازی شورای شهر تهران ادامه داد: مطالبات شهروندان به حوزه های سخت افزاری خلاصه نمی شود و مردم توقع ندارند شهر به کارگاه عمرانی تبدیل شود. مطالبه افکار عمومی افزایش کیفیت زندگی و ارتقای شرایط زیست شهری است.

سالاری با بیان اینکه به نظر من نجفی در ارایه گزارش 100 روزه خیلی ملاحظه مدیریت شهری گذشته را کرد، گفت: من با این عنوان که شهردار کنونی تخلفات شهردار قبلی را افشا کرده باشد، موافق نیستم. نجفی سعی کرد، واقعیت ها را به صورت کلی ارایه دهد