به گزارش بانکداران ۲۴ ( Banker )،هم اکنون چهار برنامه کلیدی به منظور تبدیل بانک مسکن از بانک تخصصی - تجاری به بانک تخصصی - توسعه ای وجود دارد که با این اقدامات تمام حرکت ها و فعالیت های بانک در خدمت تحقق اهداف سیاست گذار بخش مسکن در حمایت از تامین مسکن مورد نیاز آحاد جامعه قرار خواهد گرفت. در پیشنهادی که به منظور چگونگی شروع فعالیت بانک تخصصی- توسعه ای مسکن در سال جاری مطرح شده آمده است: با توجه به لزوم دسترسی به منابع ارزان قیمت از محل بودجه دولتی، وجوه اداره شده و خطوط اعتباری جهت تامین مالی پروژه های توسعه ای در بخش مورد فعالیت، انجام فعالیت های توسعه ای پس از اصلاح و تصویب اساسنامه بانک و افزایش سرمایه، مورد پیشنهاد است. در این راستا چهارگروه برنامه و اقدام، شامل «اجرای برنامه ظرفیت سازی نهادی»، «برنامه حمایت از احیا و بازسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد کشور»، «انجام اقدامات پشتیبان از سیاست های توسعه ای دولت در بخش مسکن و توسعه شهری» و همچنین «تجهیز منابع ارزان قیمت بلند مدت» در دستور کار قرار گرفته است. در راستای تحقق اجرای برنامه ظرفیت سازی نهادی، پشتیبانی از تاسیس نهادهای بازارهای پول و سرمایه موثر در تامین مالی و کاهش ریسک های سرمایه گذاری در بخش، مانند موسسات تضمین کیفیت، تضمین تسهیلات رهنی، اعتبارسنجی مشتریان در دستور کار اقدامات پیش روی بانک مسکن برای تبدیل به بانک توسعه ای قرار گرفته است؛ این در حالی است که در زیرمجموعه برنامه حمایت از احیا و بازسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد کشور، پشتیبانی مالی ساخت مسکن در احیای سالانه 270 محله بافت فرسوده و ناکارآمد شهری (استقرار مسکن در مراکز فیزیکی شهرها).