به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از بانک مسکن، مرکز آمار ایران، آمار رشد اقتصادی در نیم فصل نخست سال جاری را به روز کرد. بررسی های این نهاد نشان می دهد در نیمه نخست سال جاری رشد اقتصادی به ۶. ۵ درصد رسیده است.همچنین رشد اقتصادی بدون نفت نیز در این مدت ۶ درصد گزارش شده است.بر اساس گزارش های مرکز آمار ایران، میزان تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ به ۳۸۲ هزار میلیارد تومان رسیده است. میزان تولید ناخالص داخلی کشور در فصل بهار سال جاری ۱۸۵ هزار میلیارد تومان و در فصل تابستان ۱۹۷ هزار میلیارد تومان بوده است.همچنین بر اساس این آمارها تولید ناخالص داخلی بدون نفت نیز در نیم سال نخست به ۳۰۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. از این رقم ۱۴۷ هزار میلیارد تومان سهم فصل بهار و ۱۵۸ هزار میلیارد تومان سهم فصل تابستان است. اما مهم تر از ارقام، حجم تولید ناخالص داخلی، میزان رشد اقتصادی کل و رشد اقتصادی هر یک از بخش ها است.در حقیقت رشد اقتصادی نشان می دهد وضعیت تولید هر یک از بخش ها نسبت به سال قبل بهتر یا اینکه بدتر شده است. به دلیل اینکه آمارهای تولید ناخالص داخلی می تواند تحت تاثیر افزایش شاخص قیمت ها، رشد کرده باشد باید آمارهای تولید ناخالص داخلی با یک تعدیل گر به صورت آمارهای ثابت محاسبه شود. از تغییرات این آمارها، می توان رشد اقتصادی هر بخش را محاسبه کرد.آمارهای گزارش رشد اقتصادی حاکی از آن است که رشد اقتصادی تابستان جاری ۲. ۵ درصد بوده است. این رقم در مقایسه با ۶ فصل قبل کمترین مقدار بوده است. رشد اقتصادی تابستان سال قبل ۸. ۹ درصد و رشد اقتصادی بهار سال جاری ۲. ۶ درصد ثبت شده است.البته باید توجه کرد که این امر طبیعی است.