حجم معاملات مسکن به گزارش تجارت نیوز ، بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا در آذرماه سال ۱۳۹۶ حاکی از آن است که از مجموع ۱۷ هزار و ۷۷۶ واحد مسکونی معامله شده، واحدهای تا ۵ سال ساخت با سهم ۴۸.۸ درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده اند. سهم مذکور در مقایسه با آذرماه سال قبل ۳.۷ واحد درصد کاهش یافته و در مقابل به سهم واحدهای با قدمت ۶ تا ۱۰ سال و بیش از ۱۵ سال افزوده شده است. تحولات قیمت مسکن در آذرماه سال ۱۳۹۶، متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران ۵۰.۹ میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۴.۱ و ۱۴.۹ درصد افزایش نشان می دهد. بیشترین رشد متوسط قیمت در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل به منطقه ۵ (معادل ۲۴.۴ درصد) و کمترین میزان رشد به منطقه ۱۶ (معادل ۵.۳ درصد) تعلق دارد.در میان مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران، بیش ترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل ۱۰۶.۴ میلیون ریال به منطقه یک و کمترین آن با ۲۴ میلیون ریال به منطقه ۱۸ تعلق داشته است.ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۶.۳ و ۷.۱ درصد افزایش نشان می دهد.در آذرماه سال ۱۳۹۶ حجم معاملات واحدهای مسکونی و متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران به ترتیب می باشد.