به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، عباس آخوندی در نشست با مدیران کل راه و شهرسازی استان ها، توجه به بافت های تاریخی و میانی شهرها را مهم ترین مساله رفع نبود یکپارچگی موجود در شهرها دانست.  وی گفت: جامعه شناسان همواره در خصوص بی توجهی به مسائل اجتماعی هشدار داده و معتقدند تداوم این روند به مشکلات امنیتی نیز ختم می شود؛ بنابراین باید بگوییم که اگر خواستار جلوگیری از بحران های امنیتی در کشور هستیم باید به بافت میانی، فرسوده و حاشیه ای موجود در شهرهایمان توجه کنیم. وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: بدون شک فکر بازآفرینی شهری مهم ترین مساله ایران به شمار می رود که متأسفانه درخصوص آن اجماعی در کشور وجود ندارد. به گفته آخوندی، در این زمان که توجه به مساله هویت اهمیت یافته، جست و جوی آن به شکل کالبدی تنها در بافت های تاریخی و میانی شهرها امکان پذیر است. عضو کابینه دولت تدبیر و امید با بیان اینکه پرداختن به مفهوم بازآفرینی شهری در حوزه فرهنگ نیز ارتباط تنگاتنگی با مفهوم صلح دارد، گفت: بسیاری از افراد معتقدند جنگ های فعلی موجود در منطقه ریشه در ناآرامی و فقدان هویت افراد است؛ به واقع نام نیروهای تکفیری چه معنایی برای ما دارد؟ این افراد کسانی هستند که در جریان مدرنیته آمده و در لحظه ای دچار تضاد شدید درونی شدند که در نهایت به تکفیر وضع موجود و هجرت به وضع گذشته پرداخته اند.آخوندی با تاکید مجدد بر اینکه بسیاری از مردم شناسان ریشه در این کار دارند.