اقتصاد > مسکن - تسنیم به نقل از عضو هیئت مدیره بانک مسکن گزارش داد:کارگروهی برای بازنگری ضوابط پرداخت وام تعیین شده و تا دو هفته آینده مشکلات مربوط به ضمانت برطرف می شود. ابوالقاسم رحیمی انارکی گفت: در حال حاضر ارائه ضمانت برای وام مسکن، جزو ضوابط بانک مسکن نیست. اما در مواردی که تسهیلات بدون سپرده پرداخت می شود و اطمینان کافی از توانایی بازپرداخت اقساط یا مدارک و مستندات مورد نیاز را متقاضی نتواند فراهم کند، از این افراد درخواست می شود برای دریافت وام ضامن بیاورند. وی تصریح کرد: در خصوص حساب های تعهدی بانک از جمله صندوق یکم، انواع صندوق ها، حساب جوانان و... چنین تکلیفی وجود ندارد، معهذا باز کماکان این قضیه در دستور کار بانک مسکن قرار گرفته است.وی افزود: کارگروهی برای این کار تعیین شده اند که بحث ضمانت های وام مسکن مجددا مورد بازنگری قرار گیرد و بتوانیم تسهیلی را در این زمینه به وجود بیاوریم تا بر اساس ضوابط ابلاغی بانک مسکن وام به متقاضیان پرداخت شود.عضو هیئت مدیره بانک مسکن تاکید کرد: برخی شعب نباید از خود برداشت های خاصی را داشته باشند و در مغایرت با ضوابط ابلاغ شده بخواهند یک سری اقدامات را انجام دهند.رحیمی انارکی افزود: این مسئله طی دو هفته آینده نهایی و به شعب بانک اعلام می شود تا بر اساس ضوابط اقدام کرده و مسائل و مشکلات پدید آمده برای مردم برطرف شود.