به گزارش خبرگزاری  اقتصاد ایران  ،  فعالان ساختمانی طی سه سال برقراری یک مسیر بورسی جایگزین وام ساخت، برای ورود به آن با دو چالش مواجه بودند اما در شرایط فعلی بازارمسکن و مشروط به تعریف پروژه های خاص، استفاده از این ظرفیت، مناسب و امکان پذیر ارزیابی می شود. مهر ماه سال ۹۳ با راه اندازی اولین صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان در تهران، قالب متفاوت تامین مالی ساخت و سازهای مسکونی -از مسیر بازار سرمایه- طراحی و به کار گرفته شد. صندوق زمین و ساختمان، منابع مالی مورد نیاز سازنده ها را از طریق مشارکت متقاضیان سرمایه گذاری در بازار ملک، تامین می کند به طوری که بخش قابل توجهی از هزینه ساخت، با فروش یونیت های سرمایه گذاری صندوق در بازار سرمایه به متقاضیان، برای سازنده تامین و در پایان پروژه، متناسب با عایدی به دست آمده، اصل و سود سرمایه گذاران پرداخت می شود. این مسیر بورسی، صرف نظر از شرایط مقطعی بازار مسکن، برای دو طرف بازار ملک، می تواند کاربری داشته باشد. سمت تقاضا، با مشارکت در صندوق به شکل خرید یونیت، به نوعی «سرمایه گذار متری» تبدیل می شود – ارزش یونیت ها کسری از بهای هر مترمربع آپارتمان است- که این مدل خرید در بازار ملک که مدل بهتر از پیش خرید محسوب می شود به متقاضیان اجازه می دهد به تناسب میزان نقدینگی در اختیار خود وارد بازار مسکن شوند و در طول زمان، با خرید یونیت بیشتر، هم ارزش دارایی خود را به تناسب افزایش قیمت ها تقویت کنند و هم اینکه گام به گام به خرید یک واحد مسکونی نزدیک شوند. سمت عرضه نیز به واسطه خرید یونیت ها توسط متقاضیان، به منابع مالی مورد نیاز برای ساخت دست پیدا می کند.