بررسی ها نشان کمی دهد تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده در مناطق شهری از پس چهار سال کاهش، در دوازده ماه سال گذشته افزایش داشته است.
این امر خود نشان از افزایش اقبال سرمایه گذاران به بازار مسکن و ایجاد شرایطی برای توسعه این بازار دارد.
برآوردهای صورت گرفته از سوی بانک مرکزی نشان می دهد تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده در تهران 7.5 درصد افزایش داشته است.هر چند تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده در مناطق شهری کاهشی برابر 6.4 درصد را نشان می دهد اما در کل مناطق شهری کشور این افزایش برابر با 12.3 درصد گزارش شده است .
تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده در مناطق شهری در سال گذشته در تهران 8700 فقره و در مناطق شهری کل کشور 113 هزار و 800 مورد بوده است.
پیش بینی ها نشان می دهد دولت انتظار رشد بخش مسکن و ورود به دوره پیش رونق را رد سال جاری دارد چرا که تاثیر بخش های دیگر اقتصادی بر رشد اقتصادی در سال 1396 نمی تواند همچون دیگر بخش ها باشد .
به این ترتیب دولت انتظار دارد با رشد بخش مسکن، این بخش سهم بزرگی از رشد اقتصادی را از آن خود نماید .
بخش مسکن هر چند در حوزه تقاضا برای صدرو پروانه های ساختمانی بیش از چهار سال است که با کاهش روبرو بود و برای اولین بار از پس چهار سال، با شرایطی مثبت مواجه شده اما در عین حال باید توجه داشت که رکود در این حوزه به مدتها پیش باز می گردد .
این بخش در سال 1386 ، یعنی 10 سال قبل با شوک قیمتی مواجه شد و همین مساله سبب بروز بحرانی جدی در این حوزه شد .
برآوردها نشان از طولانی شدن دوره خرید مسکن در ایران دارد و از سوی دیگر کاهش قدرت خرید مسکن سبب شده است خریداران در ایران با مشکلات متعددی مواجه شوند.
اقتصاد ایران در سال های اخیر با مشکلاتی متعددی از منظر رویارویی با رکود مواجه شده است .رکود در بخش مسکن دلایلی جدا از رکود در سایر حوزه های اقتصادی دارد به همین دلیل خروج از رکود در این حوزه دیرتر از سایر بخش های اقتصادی اتفاق افتاد.