رييس انجمن صنفي انبوه سازان تهران تاثير تسهيلات ساخت مسکن در خروج فعاليت هاي ساختماني از حالت رکود را تشريح کرد.حسن محتشم در گفتگو با روابط عمومي بانک مسکن با اشاره به نقش مثبت تسهيلات ساخت مسکن در خروج بازار ساخت  و ساز از حالت رکود گفت: تاثير تسهيلات بدون سپرده ساخت مسکن طي يک تا دو سال آينده نمايان خواهد شد.وي با بيان اينکه معمولا تاثير پرداخت تسهيلات و تزريق مالي به بخش ساخت  وساز و فعاليت هاي ساختماني خود را با وقفه زماني بيشتري نسبت به اثر تسهيلات خريد ملک در بازار مسکن نشان مي دهد، خاطر نشان کرد: به طور کلي پرداخت تسهيلات و تقويت بنيه مالي خريداران و سازندگان مسکن يکي از مهمترين عوامل تعيين کننده در زمان و سرعت خروج بازار مسکن از حالت رکود و ورود به فاز رونق است.محتشم افزود: هر چند تسهيلات ساخت با وقفه زماني بيشتري نسبت به تسهيلات خريد مسکن در بازار ملک خود را نشان مي دهد اما نه تنها افزايش تسهيلات ساخت  و ساز و تزريق منابع مالي به سازندگان منجر به خروج بازار مسکن از رکود مي شود بلکه رونق بازار معاملات مسکن در نتيجه پرداخت تسهيلات خريد آپارتمان خود يکي از عوامل بروز رونق در بازار ساخت واحدهاي مسکوني نيز هست.رييس انجمن صنفي انبوه سازان تهران توضيح داد: به اين معنا که با تقويت قدرت خريد خانوارها براي خريد مسکن، به خصوص در بخش واحدهاي مصرفي، تقاضا براي خريد آپارتمان در بازار افزايش مي يابد و همين افزايش تقاضا محرک و مشوق خوبي براي سازندگان به منظور ورود به سرمايه گذاري هاي جديد و بازار ساخت  و ساز است.وي افزود: تسهيلات بدون سپرده ساخت مسکن فرصت ويژه اي را براي افزايش بنيه مالي ساخت  و ساز در اختيار سازندگان قرار مي دهد که اثر خود را طي يکي دو سال آينده به شکل افزايش عرضه واحدهاي مصرفي نشان خواهد داد.محتشم با بيان اينکه همچنين سياست هاي دولت در بخش مسکن نيز بر پايه حمايت از هر دو سمت عرضه و تقاضا و بر مبناي پرداخت تسهيلات به گروه هاي مختلف متقاضيان قرار دارد، افزود: نقش تسهيلات خريد  و ساخت مسکن که طي دست کم يکسال اخير به متقاضيان پرداخت شده است در تامين مسکن گروه هاي مصرفي به خصوص خانه اولي ها بسيار پررنگ و قابل توجه بوده است و دولت در ادامه با توجه به چشم اندازهاي تعريف شده بنا دارد اين سياست ها را ادامه دهد.وي خاطر نشان کرد: پرداخت تسهيلات به متقاضيان خانه اولي، متقاضيان ساخت و خريد مسکن در بافت هاي فرسوده، ساير متقاضيان مصرفي خريد آپارتمان و همچنين تدابير ويژه براي تامين سالانه 100 هزار واحد مسکوني اجتماعي از محل تسهيلات بانکي و ساير روش هاي پيش بيني شده به خصوص همکاري بانک مسکن براي نوسازي بافت هاي فرسوده با استفاده از تسهيلات ارزان قيمت، برخي از اين سياست هاست.محتشم تاکيد کرد: به نظر مي رسد با وجود اين شواهد تابستان امسال پيش رونق در بازار مسکن تسريع شود و از نيمه دوم سال شاهد ورود بازار مسکن به فاز رونق باشيم که اين رونق هرگز به معناي افزايش محسوس و بيش از تورم عمومي قيمت ها نخواهد بود.وي افزايش متعارف قيمت مسکن به ميزان تورم را از ضرورت ­هاي ورود بازار مسکن به فاز رونق اعلام کرد و گفت: رونق در بازار مسکن اگر چه به معناي جهش قيمت ها نيست اما رشد قيمت مسکن در حد تورم عمومي در زمان رونق طبيعي خواهد بود و انگيزه ساخت و ساز را در سازندگان تقويت مي کند.
محتشم افزود: افزايش حجم معاملات مسکن طي ماه هاي اخير تا حدي انگيزه سازندگان را براي ورود تدريجي به بازار ساخت  و ساز تقويت کرده است؛ طوري که هم اکنون شاهد بازگشت آرام گروه هايي از سازندگان به عرصه ساخت  و ساز هستيم که پيش از اين در نتيجه رکود بازار مسکن از فعاليت در اين بازار باز مانده بودند.