نتایج یک مطالعه علمی نشان می‌دهد که ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻧﻮﺳﺎن ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺴﮑﻦ در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻬﺎﺟﺮﭘﺬﯾﺮی را داﺷﺘﻪاﻧﺪ.
ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺴﮑﻦ در اﯾﺮان ﻃﯽ ﺳﻪ دﻫﻪ اﺧﯿﺮ ﯾﮑﯽ از ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻣﻬﻢ و ﮐﻠﯿﺪی اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﯽ ﺑﻮده است ﮐﻪ داﻣﻨﻪ اﺛﺮﮔﺬاری آن از ﺑﺨﺶ ﻣﺴﮑﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﻓﺮاﺗﺮ رﻓﺘﻪ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺶﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ و اﺑﻌﺎد اﻗﺘﺼﺎد ﺧﺎﻧﻮار را ﻧﯿﺰ ﺗﺤﺖ ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﻗـﺮار داده اﺳﺖ.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، ﻣﻬﺎﺟﺮت ﭘﺪﯾﺪه‌یی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﻏﯿﺮاﻗﺘﺼﺎدی ﺻﻮرت ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد و ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﺗﺤﻮﻻت ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﯿﺘـﯽ در ﮐﺸـﻮر به شمار می‌رود و دارای آثار ﻣﻨﻔﯽ و ﻣﺜﺒﺖ، ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت و درازﻣﺪت اﺳﺖ و اﯾﻦ آثار ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗـﯽ را در ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻬﺎﺟﺮﻓﺮﺳﺖ و ﻣﻬﺎﺟﺮﭘﺬﯾﺮ ﺑﻪ دﻧﺒـﺎل دارد.
ﻃﯽ ﺳﻪ دﻫﻪ اﺧﯿﺮ ﺗﺤﻮﻻت ﺳﺎﺧﺘﺎری در ﻣﻬﺎﺟﺮان وارد ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ به‌گوﻧﻪای ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد و ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻬﺎﺟﺮ وارد ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ در 1385 ﺑﻪ اوج ﺧﻮد رﺳﯿﺪ و ﺑﻌﺪ از آن به شدت ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺒﺪا و ﻣﻘﺼﺪ ﻣﻬﺎﺟﺮان درون اﺳﺘﺎﻧﯽ به شدت اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺳﻬﻢ ﺑﺎﻻﯾﯽ از ﻣﻬﺎﺟﺮان را ﺗﺸﮑﯿﻞ داده اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺧﻮد اﺛﺮ ﺑﺎزار ﻣﺴﮑﻦ ﺑﺮ ﺗﺤﻮﻻت ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ و ﻣﻬﺎﺟﺮت را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
با توجه به ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از راﻧﺖﻫﺎی ﺑﺎزار ﻣﺴﮑﻦ ﮐﻪ اﻧﮕﯿﺰه ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻬﺎﺟﺮتﻫﺎ ﻗﺒﻞ از ﺳﺮﺷﻤﺎری 1385 ﺑﻮده اﺳﺖ، ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺳﺮﭘﻨﺎه ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﮐﻼن‌ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎی اﻃﺮاف و اﻗﻤﺎری اﻧﮕﯿﺰه و ﻫﺪف ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻬﺎﺟﺮتﻫﺎ در ﺳﺮﺷﻤﺎری 1390 ﺑﻮده اﺳﺖ، ‌ﺗﺪاوم اﯾﻦ روﻧﺪ در ﺳﺮﺷﻤﺎری 1395 دور از اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻣﻬﺎﺟﺮت ﭘﺪﯾﺪه‌یی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﻏﯿﺮاﻗﺘﺼﺎدی ﺻﻮرت ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد و ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﺗﺤﻮﻻت ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ در ﮐﺸﻮر به شمار می‌رود و دارای آثار ﻣﻨﻔﯽ و ﻣﺜﺒﺖ، ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت و درازﻣﺪت اﺳﺖ و اﯾﻦ آثار ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ را در ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻬﺎﺟﺮﻓﺮﺳﺖ و ﻣﻬﺎﺟﺮﭘﺬﯾﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد.
ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ و ﮐﻠﯿﺪی آن است ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻧﻮﺳﺎنﻗﯿﻤﺖ ﻣﺴﮑﻦ در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻬﺎﺟﺮﭘﺬﯾﺮی را داﺷﺘﻪاﻧﺪ، از اﯾﻦ‌رو اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻣﯿﺰان اﺛﺮﮔﺬاری و ﺷﺪت اﺛﺮﭘﺬﯾﺮی ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺴﮑﻦ از ﻣﻬﺎﺟﺮان وارد ﺷﺪه ﺣﺎﯾﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﺧﺎص اﺳﺖ.
 معنای افزایش مهاجرت در بازار ملک
فصلنامه اقتصاد مسکن در تازه‌ترین شماره خود به بررسی تاثیر ﻣﻬﺎﺟﺮان وارد ﺷﺪه به ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮی ﮐﺸﻮر پرداخته و عواملی که می‌تواند این تاثیرات را افزایش یا کاهش می‌دهد مورد بررسی قرار داده است.
بر اساس این مطالعه از آنجایی که اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﻣﺴﮑﻦ ﻣﯽﺷﻮد، ﭼﻮن ﻃﺮف ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺮﯾﻌﺎً ﺑﻪ اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ورود ﻣﻬﺎﺟﺮان ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﻘﺼﺪ (ﻣﻬﺎﺟﺮﭘﺬﯾﺮ) ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﻣﺴﮑﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺴﮑﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ.
موضوع دیگری که این مطالعه و بررسی نشان داده این است که اﻓﺰاﯾﺶ درآﻣﺪ ﺧﺎﻧﻮار ﺗﻮان ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه را ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺴﮑﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺴﮑﻦ و ﺳﭙﺲ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺴﮑﻦ ﻣﯽﺷﻮد.
 ﻣﺴﮑﻦ ﯾﮑﯽ از ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﻬﻢ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺟﺰو ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ اﻓﺮاد و ﮔﺮانﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎﻻ در ﺳﺒﺪ داراﯾﯽ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ است ﮐﻪ راﺑﻄﻪ ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮕﯽ ﺑﺎ درآﻣﺪ ﺧﺎﻧﻮار دارد. ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ درآﻣﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺑﯿﺶﺗﺮی ﺑﺮای ﻣﺴﮑﻦ و ﺗﺮک اﺟﺎرهﻧﺸﯿﻨﯽ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﻣﺴﮑﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ داراﯾﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺴﮑﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
از سوی دیگر رﺷﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻬﺎدهﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻃﯽ زﻣﺎن ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎمﺷﺪه ﯾﮏ واﺣﺪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ. از آنجایی که ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ از ﻧﻬﺎدهﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺴﮑﻦ به شمار می‌رود، ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﯿﻤﺘﯽ آنﻫﺎ ﺑﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﻣﺴﮑﻦ ﻣوﺛﺮ اﺳﺖ.در ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی، ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ در ﺑﺨﺶ ﻣﺴﮑﻦ را ﺑﻪ دو ﻗﺴﻤﺖ ﻓﻠﺰی، ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺳﺎﺳﯽ ﻓﻮﻻد و ذوب آﻫﻦ، ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﯿﺮﻓﻠﺰی، ﮐﺎﻧﯽﻫﺎی ﻏﯿﺮﻓﻠﺰی ﻧﻈﯿﺮ آﺟﺮ و ﮔﭻ و ﺳﯿﻤﺎن و ﻏﯿﺮه ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. ﺑﺎ ﺑﺮوز روﻧﻖ در ﺑﺨﺶ ﻣﺴﮑﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ اﻋﻢ از ﻓﻠﺰی و ﻏﯿﺮﻓﻠﺰی اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ. اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺳﺎﺧﺖوﺳﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻤﺎمﺷﺪه واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺛﺮ ﻣﯽﮔﺬارد.
 در نهایت موضوع مهم دیگری که باید مورد توجه قرار بگیرد، آن است که ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﺴﮑﻦ به وﯾﮋه ﮐﻤﺒﻮد آن در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻬﺮی، ﺑﯿﺶﺗﺮ ﮔﺮوهﻫﺎی ﮐﻢ‌درآﻣﺪ و ﻣﯿﺎن‌درآﻣﺪ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ. در اﯾﺮان ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺴﮑﻦ کمتر از ﺗﻘﺎﺿﺎی آن است، در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺴﮑﻦ، ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺴﮑﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 
 استان‌های مهاجرپذیر و مهاجرفرست
 بررسی راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺴﮑﻦ و ﻣﻬﺎﺟﺮان واردﺷﺪه، درآﻣﺪ ﺧﺎﻧﻮار، ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز و ﮐﻤﺒﻮد ﻣﺴﮑﻦ در ﻧﻘﺎط ﺷﻬﺮی در اﯾﺮان ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺸﺎن داد: در ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺳﺎلﻫﺎی 1385، 1375 و 1390 اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺗﻬﺮان، اﺻﻔﻬﺎن، ﺳﻤﻨﺎن، ﻗﻢ و ﯾﺰد در ﻫﺮ ﺳﻪ دوره ﻣﻬﺎﺟﺮﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮده‌اﻧﺪ و اﺳﺘﺎنﻫﺎی آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ، اردﺑﯿﻞ، ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن، ﮐﺮدﺳﺘﺎن، ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه، ﻟﺮﺳﺘﺎن، ﻫﻤﺪان در ﻫﺮ ﺳﻪ دوره ﺟﺰو اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻣﻬﺎﺟﺮﻓﺮﺳﺖ ﺑﻮده‌اﻧﺪ.
همچنین ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺴﺒﯽ ﺧﺎﻟﺺ ﻣﻬﺎﺟﺮت در ﺳﺎل 1375 ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ، ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از اﺳﺘﺎنﻫﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮﻓﺮﺳﺖ ﺑﻮده و ﻣﻬﺎﺟﺮان ﺧﺎرجﺷﺪه از آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﺗﻬﺮان اﺳﺘﺎن ﺧﻮد را ﺗﺮک ﮐﺮده‌اﻧﺪ، اﻣﺎ ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی 1385 و 1390 ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﻬﺎﺟﺮت در ﮐﺸﻮر ﺳﺎﺧﺘﺎر و روﻧﺪ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﭼﻪ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﻣﻘﺼﺪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻬﺎﺟﺮتﻫﺎ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی از اﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻣﻬﺎﺟﺮﭘﺬﯾﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺎﻫﯿﺖ داده‌اﻧﺪ. ﮐﺸﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮان وارد ﺷﺪه 2/7 اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﺎﻻی ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺴﮑﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮان وارد ﺷﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﺎﻻی ﻗﯿﻤﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮان وارد ﺷﺪه، ﺑﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻮدن ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮاﯾﻄ می‌ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﺎﻫﺶ آثار ﺷﻮک‌ﻫﺎ در آﯾﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ.