کرد آنلاين - استاندار کردستان بنياد مسکن را متولي ساماندهي محيط ومسکن روستاييان همزمان با ايجاد اعتماد متقابل ذکر کرد.

بە گزارش پايگاە اطلاع رساني استانداري کردستان؛ عبدالمحمد زاهدي در سالروز تاسيس بنياد مسکن انقلاب اسلامي و حساب 100 امام(رە) در ديدار مديران استاني اين نهاد افزود: بنياد مسکن ازجملە اولين نهادهاي عمراني کشور در آغاز انقلاب بود کە متولي تامين مسکن نيازمندان شد.
وي با بيان اينکە از آغاز انقلاب بنياد مسکن منشا خدمات ارزندەاي بودە است افزود: اين نهاد توانستە با جامعه روستايي استان ارتباط خوبي برقرار کند وهمين امر عامل تسهيل وپيشرفت امور در طرح‌هاي هادي روستايي و مسکن بودە است.
زاهدي همچنين يکي از کارهاي انجام شدە و در حال انجام بنياد مسکن را صدور دفترچە مالکيت براي مسکن روستاييان دانست و افزود: قبل از صدور سند مالکيت مسکن‌هاي روستايي ارزش چنداني نداشتند اما اکنون همين سندها بر ارزش مسکن روستاييان افزودە است تا جايي کە مي‌توانند با ارايە آن بە بانک وام دريافت کنند.