اقتصاد ایران: معاون امور باغباني وزارت جهاد كشاورزي بر ضرورت توسعه زنجيره ارزش افزوده در حوزه گياهان دارويي كشور تاكيد كرد.

به گزارش خبرگزاری اقتصادایران، "مهندس محمدعلي طهماسبي" در نخستين نشست گياهان دارويي در برنامه اقتصاد مقاومتي كه با حضور بخش خصوصي امروز در محل وزارتخانه برگزار شد، خواستار رفع مسائل مربوط به كشت گياهان دارويي شد.
وي با بيان اين كه توليد گياهان دارویي و حجم مبادلات اين محصولات در بازارهاي جهاني توسعه پيدا كرده است، اظهار داشت: توسعه كشت گياهان دارويي در چارچوب برنامه هاي اقتصاد مقاومتي قرار دارد.
طهماسبي تصريح كرد: از طريق تعامل و هم‌انديشي با بخش خصوصي، نهادهاي دولتي و بخش تحقيقات كشاورزي مي‌توان تنگناهاي توليد، فرآوري و مسائل مربوط به صادرات گياهان دارويي را حل كرد.
وي گفت: سازمان جنگل‌ها براي توسعه گياهان دارويي طرحي را تهيه كرده و با كمك جوامع محلي اجرا مي كند و ما نيز بايد در اين راستا همكاري كنيم.

راه اندازي كشت و صنعت ها براي توليد كلان
در اين نشست دكتر پيمان يوسفي آذر مشاور وزير و مجري طرح گياهان دارويي كشور نيز بر لزوم شناسايي بازار براي عرضه و صادرات گياهان دارويي تاكيد كرد و اظهار داشت: توليد گياهان دارويي بايد بر اساس بازارهاي هدف صورت گيرد و در غير اين صورت ۷۵ درصد حمايت و فعاليت ها در اين حوزه هدر مي رود.
وي با اذعان به اينكه در زمینه سياستگذاري در حوزه گياهان دارويي كارهاي ارزشمندي ارزشمندي انجام شده است، تصريح كرد: با اين حال در حوزه اجرا ضروري است كه اقدامات بيشتري انجام شود به خصوص در حلقه بازار، زيرا ما هنوز در حوزه گياهان ذارويي صادرات محور نيستيم و امروزه توليد براي توليد معنايي ندارد.
يوسفي آذر سهم داروهاي زيستي از توليد داروهاي جهاني را در سال ۲۰۱۰ حدود ۱۸ درصد عنوان كرد و گفت: تا سال ۲۰۱۹ اين عدد به ۲۶ درصد خواهد رسيد. بنابراين ايران بايد حساب شده به سمت گياهان دارويي گام بردارد.
مشاور وزير جهاد كشاورزي ادامه داد: ما بر توليد نهاده‌هاي مناسب مانند بذر اصلاح شده، استفاده از روش‌هاي اصولي و مكانيزاسيون در مراحل كاشت، برداشت و فرآوري و بازارمحوري براي توليد گياهان دارويي تمركز كرده ايم.
وي در عين حال كشت گياهان دارويي را در مزارع خرد يكي از راهكارهاي اشتغالزايي در روستاها به منظور جلوگيري از مهاجرت به شهرهاي بزرگ دانست.
مجري طرح گياهان دارويي وزارت جهاد کشاورزی افزود: ما براي توليد كلان گياهان دارويي قصد داريم كشت و صنعت هاي بزرگ را در كشور ايجاد كنيم.
وي در همين حال، هماهنگي و تعامل ميان بخش هاي دولتي، خصوصي و تحقيقات را به منظور توسعه كشت گياهان دارويي و رفع مسائل ضروري خواند.
يوسفي آذر، گونه شناسي در حوزه گياهان دارويي در كشور را ضعيف خواند و گفت: گياهان دارويي بايد شناسامه‌دار شوند.
وي اظهار داشت: براي حضور در بازارهاي جهاني، قيمت گياهان دارويي بايد قابل رقابت باشد.

توزيع رايگان گياهان دارويي براي توسعه عرصه هاي طبيعي
در اين نشست مجري طرح گياهان دارويي سازمان جنگل ها و مراتع و آبخيزداري نيز از ايجاد ۵۵۰ هزار هكتار رويشگاه هاي طبيعي تا افق ۱۴۰۴ با محوريت كشت گياهان دارويي خبر داد و گفت: اين سازمان نقشه راهي در راستاي سند ملي گياهان دارويي تهيه كرده كه بر اساس آن كشت گياهان دارويي با مشاركت جوامع محلي انجام مي‌شود.
دكتر فريبرز غيبي افزود: بر اساس اين نقشه راه، سالانه حدود ۵۰ هزار هكتار از عرصه هاي طبيعي اعم از مرتع، جنگل و بيابان با محوريت گياهان دارويي توسعه مي يابد.
وي ادامه داد: از ۵۵۰ هزار هكتار قرار است ۲۵ هزار هكتار احياي رويشگاه هاي طبيعي در مراتع، ۲۰ هزار هكتار در جنگل‌ها با استفاده از گونه هاي جنگلي مانند زرشك، سماق و زالزالك و ۵ هزار هكتار در عرصه‌هاي بياباني انجام شود.
غيبي با بيان اين كه سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخيزداري، نهاده هاي مورد نياز مانند قلمه، نشاء گياهان دارويي و بذر را به طور رايگان در اختيار جوامع محلي خواهد گذاشت، اظهار داشت: مراحل كاشت، برداشت، حفاظت و مديريت اين عرصه‌ها بر عهده جوامع محلي خواهد بود.
وي درباره اعتبارات اين نهاده ها گفت: براي تامين نهاده در سطح ۵۰ هزار هكتار به ۱۴ ميليارد تومان اعتبار نياز است.
مجري طرح گياهان دارويي سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري در مورد چگونگي تامين نهاده ها تصريح كرد: ۲۰ درصد از سطح نهالستان‌ها و ايستگاه‌هاي بذر مرتعي كشور به توليد قلمه نشاء و بذور گياهان دارويي اختصاص مي يابد.
وي با بيان اين كه ۱۱ نهالستان و ايستگاه بذر در ۱۰ استان به توليد قلمه نشاء و بذر گياهان دارويي اختصاص يافته است، اذعان داشت: رويشگاه هاي طبيعي را با گونه هاي گياهي صادراتي نيز توسعه خواهيم داد.
غيبي، كاهش و ساماندهي برداشت هاي غيرقانوني از عرصه هاي طبيعي را از ديگر اقدامات در چارچوب نقشه راه گياهان دارويي، سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري عنوان كرد و گفت: سالانه حدود ۲۰ ميليون تن برداشت غيرقانوني انواع گياهان دارويي خودرو ، ميوه هاي جنگلي، بذور گياهان دارويي در عرصه هاي منابع طبيعي توسط مردم و جوامع محلي صورت مي گيرد.
وي گفت گياهان دارويي در اراضي شيبدار از ديگر برنامه هاي اين سازمان عنوان كرد و گفت: امسال در سطح ۵۰ هزار هكتار اراضي شيبدار در مناطق مديريت جامع حوزه هاي آبخيز سراسر كشور كشت گياهان دارويي انجام مي شود.
غيبي اظهار داشت: در اين اراضي متناسب با اكولوژي و اقليم هر منطقه گونه هاي بومي گياهان دارويي كشت مي شود كه علاوه بر درآمدزايي براي جوامع محلي موجب توسعه پايدار رويشگاه هاي طبيعي خواهد شد.