با 45هزار ميليارد تومان چاپ پول در دولت نهم و دهم برای 4 ميليون نفر خانه ساخته شد
دولت یازدهم و 69 هزار ميليارد تومان برای هيچ!
گروه اقتصاد 9دی­ یکی از انتقادات هميشگی مسئولان دولت یازدهم از مسکن مهر، استفاده از منابع بانکمرکزی برای توسعه این طرح است.مثلا به این گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا توجه کنيد: «از نگاه اقتصاد کلان، مهمترین مشکل طرح مسکن مهر نه درشکل اجرای اصول معماری و شهرسازی بلکه شيوه تامين مالی آن بود زیرا هزینه تامين منابع مورد نياز آن رابرعهده بانک مرکزی گذاشت که منابع آن، سبب رشد پایه پولی در کشور می شود.آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که در دولت های نهم و دهم 450 هزار ميليارد ریال یعنی معادل 45 هزارميليارد تومان خط اعتباری بانک مرکزی برای مسکن مهر درنظر گرفته شد.پيگيری ایرنا نشان می دهد که طلب بانک مرکزی از بانک مسکن از محل این خط اعتباری 666.444 هزار ميلياردریال یعنی بيش از 44 هزار و 400 ميليارد تومان است یعنی اینکه بانک مسکن در این مدت فقط توانسته پنج هزار و334 ميليارد ریال یعنی 533 ميليارد تومان از این مبلغ را برگرداند!«پيمان قربانی» معاون اقتصادی بانک مرکزی آذرماه سال 1392 در این باره گفته بود: امروزه بحث آثار نامطلوبشيوه تامين مالی از منابع پرقدرت بانک مرکزی در جامعه روشن شده و این نوع، شيوه تامين مالی موجب شدهاست.به عقيده وی، حدود 43 درصد پایه پولی کشور مربوط به بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی بابت تامين مالی طرحمسکن مهر است.آثار منفی این استقراض موجب شد تا در دولت یازدهم و در تکميل واحدهای مسکن مهر، موضوع تغيير منابع موردنياز از شيوه گذشته مورد تاکيد قرار گيرد.»در سه سال اخير بارها مسئولان ارشد دولت یازدهم از مضرات و تبعات استفاده دولت قبل از منابع بانک مرکزیبرای تامين مالی مسکن مهر سخن گفته و رسانههای حامی دولت هم در این باره طومار نوشتهاند.استدلال همه آنها هم این است که چاپ پول پرقدرت و افزایش پایه پولی، اقدامی قبيح است و به همين دليلاستفاده دولت قبل از این منبع برای تامين مالی مسکن مهر، اقدامی قبيح بوده است.همانطور که مسئولان دولت یازدهم بارها تاکيد کردهاند، دولت قبل 45 هزار ميليارد تومان پایه پولی را افزایش داد وخرج مسکن مهر کرد که با آن نزدیک به 4 ميليون خانوار شهری و روستایی خانهدار شدند.اما در حالی افزایش پایه پولی در سخنرانی مسئولان دولت یازدهم قبيح شمرده میشود،که عملکرد آنها کاملامعکوس است.بر اساس جدیدترین گزارش بانک مرکزی، دولت یازدهم در 37 ماه نخست فعاليت خود 69 هزار ميليارد تومان پایهپولی را افزایش داده و البته یک ریال از این پول را خرج مسکن مهر نکرده است. البته نه تنها دولت این پول را صرفپروژه مسکن مهر نکرده، بلکه صرف هيچ کار عمرانی و توسعهای دیگری هم نکرده است وگرنه اوضاع رکودوحشتناک اقتصاد کشور اینچنين نبود.هفته نامه سياسی، فرهنگی، اجتماعی 9 دی 2017/4/2اکنون باید از مسئولان دولت یازدهم پرسيد که 69 هزار ميليارد تومان منابع حاصل از افزایش پایه پولی در این دولت،صرف چه اموری شده که از تکميل مسکن مهر، مهمتر بوده است؟با توجه به رکود شدید فعاليتهای عمرانی در دولت یازدهم، باید از دولت یازدهم که ماههای پایانی عمر خود راسپری میکند پرسيد چاپ 45 هزار ميليارد تومان اسکناس برای ساخت 4 ميليون مسکن مهر روستایی و شهریاقدام قبيحی بود یا چاپ 69 هزار ميليارد تومان برای هيچی؟
توضيحات نيکزاد
در این زمينه، توضيحات علی نيکزاد در گفتگو با یک برنامه تلویزیونی در خصوص ادعای تورمزایی و افزایش نقدینگیبا اجرای مسکن مهر جالب توجه است که اظهار داشت: دولت آقای هاشمی رفسنجانی کشور را با نقدینگی هزارو ۸۸۰ ميليارد تحویل گرفت و با ۱۳هزار و ۵۰۰ ميليارد تحویل داد. جناب خاتمی با ۱۳هزار و ۵۰۰ميليارد تحویلگرفت و با ۹۲هزار ميليارد تحویل داد. جناب آقای احمدی نژاد با ۹۲هزار ميليارد تحویل گرفت و مرداد ۱۳۹۲ با ۴۹۲هزار ميليارد تحویل داد. شما درصدهایی را حساب کنيد اولی ۸/۷ دهم است. دومی۸/۶ دهم است. سومی ۶/۵دهم است. پائينترین رشد نقدینگی در زمان دولت آقای احمدینژاد بود. مرداد ۱۳۹۲ وقتی کشور با نقدینگی۴۹۲هزار ميليارد تومان تحویل شد الان بالغ بر یک ميليون و ۲۵۰ هزار ميليارد تومان است، یعنی ۶۸۰ هزار ميلياردتومان نقدینگی افزایش یافته است.وی افزود: عزیزانی که بحث نقدینگی را آن زمان مطرح کردند و این پایه پولی را در ضریب فزاینده ضرب کردند ومطلب نقدینگی را مطرح کردند و گفتند ۴۰ هزار ميليارد تومان و در ۵ ضرب کردند شد ۲۰۰هزار و ۲۰۰ هزار تقسيمبر ۵۰۰هزار ميليارد نقدینگی وقت کردند و گفتند ۴۰ درصد تورم را مسکن مهر ایجاد کرده است. من یک سوال دارم؛برای مسکن مهر مگر سالانه چه ميزان وام دادند؟ ۵هزار ميليارد تومان بود. چون در ۸ سال کل وامی که گرفتهبودیم ۳۹ هزار (ميليارد) و خردهای بود.وزیر سابق راه و شهرسازی با اشاره به اینکه این رقم الان نزدیک ۵۰ هزار (ميليارد تومان) و برای ۴ ميليون و ۳۰۰هزار خانوار است، ادامه داد: آیا واقعاً حقش نبود ۵ هزار ميليارد تومانسالانه برای توليد مسکنی در زمان تحریماختصاص دهيم؟نيکزاد ادامه داد: مسکن وقتی حرکت میکند ۱۳۰ رشته فعال میشوند. حالا ۱۴۰ رشته هم گفتند. یعنی یک خانهکه ساخته میشود و یک ازدواج که صورت میگيرد علاوه بر ميلگرد و سيمان و گچ و کاشی بالاخره یخچال و پتو وتلویزیون و لوازم زندگی هم خریداری میشود لذا دوستان این را آن اوایل فرمودند و من یک سوال میکنم که الانهمه اذعان داریم، رئيس بانک مرکزی دولت یازدهم هم بارها فرمودند که یک هزار و ۱۲۰ هزار ميليارد تومان آمارسه ماه قبل نقدینگی بود. این نقدینگی کجا رفته است؟ در آن زمان لااقل ۴ ميليون و ۳۰۰ هزار خانه ساخته شد.
وی خاطر نشان کرد: سالانه ۵هزار ميليارد تومان برای ۱۶ و نيم ميليون انسان در جمهوری اسلامی ایران دادهشده است. براساس اصل ۳ ،۳۱ ،۴۳ قانون اساسی، براساس قانون ساماندهی و حمایت از توليد و عرضه که ۴
بار تسهيلات ارزانقيمت در این قانون آمده است، براساس همان قانون گفتند زمين رایگان داده شود. براساس همينتخفيف دادهگفتند ماليات، شهرداریها، پروانه ساختمان، بيمه، تاسيسات زیربنایی، تاسيسات روبنایی حتماً
شود. بنابراین اگر ۴۰ درصد تورم آن زمان بابت مسکن مهر بوده است واقعاً حرف درستی نيست.وزیر سابق راه و شهرسازی با اشاره به اینکه برخی گفتند بانک مسکن ورشکست شده و۴۰ درصد تورم را مسکنمهر به وجود آورده، خيلی وقت است از این حرفها نمیزنند، گفت: اقساط وصولی مسکن مهر الان بالغ بر ده هزارميليارد تومان است. این اقساط که از مردم وصول میشود، با دو و نيم درصد سود باید به بانک مرکزی بازمیگشتو دو و نيم درصد سود هم در جيب بانک مسکن میماند.نيکزاد خاطر نشان کرد: دولت مصلحت دید و یکاستمهال ۲۰ساله از بانک مرکزی گرفته است. یعنی قسطها راجمع میکند؛ اصل و به اضافه دو و نيم درصد در بانک مسکن میماند. الان آن پولها چه شده است؟وی بيان کرد: یک بار اگر قسط یک سال را بازمیگرداندند به این واحدهایی که مانده است، سی ميليون وام
داشته، ده ميليون تومان روی آن میگذاشتند، هيچ اتفاقی رخ نمیداد و این پروژه تکميل میشد. انبوهسازان کار راتکميل میکردند و مردم پروژههای خود را تکميل میکردند. اما فردی که با ۳۰ ميليون تومان وام خانه مسکن مهر
گرفته بود و ماهيانه بين ۲۷۰ الی ۳۰۰ قسط میپرداخت اگر وام او ۴۵ ميليون هم میشد، قسطش ۴۲۰ الی ۴۵۰میشد. اما آقایان این کار را انجام ندادند.هفته نامه سياسی، فرهنگی، اجتماعی 9 دی 2017/4/2