برای خرید واحدهای نوساز در تهران بسته به منطقه شرایط سکونت و دسترسی محلی باید از 3 میلیون تا 15 میلیون تومان هزینه کرد.
به گزارش میزان، خرید مسکن یکی از ملزومات زندگی افراد محسوب می شود که اقیمت هر متر آن بسته به منطقه و شرایط آب و هوایی تغییر می کند.
قیمت واحدهای نوساز در مناطق مختلف تهران حداقل از 3 میلیون تومان در محدوده پیروزی شروع و تا 15 میلیون تومان در محدوده زعفرانیه هزینه کرد.
قیمت برخی از واحدهای نوساز در مناطق مختلف تهران به شرح جدول زیر است:

http://cdn.fararu.com/files/fa/news/1395/11/11/298669_345.jpg