از همان ماه اول آغاز به كار شورا و حتي پيش از انتخاب شهردار، در جلسات خصوصي و دوستانه، بعضي از اعضاي شورا مشكل مسكن خود را مطرح نموده، مكرراً ميخواستند كه هرچه زودتر از خانه‌هاي در اختيار شهرداري براي اسكان استفاده كنند. دوزدوزاني‌، خسروي و حكيمي پور از نخستين كساني بودند كه دائماً مطرح مي‌كردند از نظر مسكن در مضيقه هستند.
 ماجرای "املاک نجومی در دوران اصلاحات"
به گزارش اطلاعات روز# از همان ماه اول آغاز به كار شورا و حتي پيش از انتخاب شهردار، در جلسات خصوصي و دوستانه، بعضي از اعضاي شورا مشكل مسكن خود را مطرح نموده، مكرراً ميخواستند كه هرچه زودتر از خانه‌هاي در اختيار شهرداري براي اسكان استفاده كنند. دوزدوزاني‌، خسروي و حكيمي پور از نخستين كساني بودند كه دائماً مطرح مي‌كردند از نظر مسكن در مضيقه هستند و حتي دوزدوزاني ميگفت كه مهلت او براي استفاده از خانه استيجاري فعلي به پايان رسيده و تحت فشار است و بايد هر چه زودتر خانه استيجاري خود را تخليه كند. خسروي و حكيمي پور نيز دلايلي مشابه داشتند.  
پس از آنكه الويري بر مسند شهرداري تهران نشست، سرانجام ساختماني در خيابان الهيه براي برخي اعضاي شورا در نظر گرفته شد. ساختمان مذكور داراي شش طبقه دو واحدي بود. در نخستين مرحله پنج تن از اعضاي شورا به آن ساختمان نقل مكان كردند
اين پنج تن عبارت بودند از: دوزدوزاني، خسروي، حكيمي پور، دروديان و لطفي. 
خبر انتقال اعضاي شورا به ساختمان متعلق به شهرداري به جرايد رسيد، در ميان اين همه بحران بايد پاسخگوي اين گونه مسائل نيز مي‌شديم. به ويژه براي من كه سخنگوي شورا بودم و در تيررس خبرنگاران، پاسخگويي بسيار سخت بود. پس از مدتي كه آبها از آسياب افتاد و مسائل و مشكلات ديگري پيش آمد و موضوع مذكور كم رنگ شد، #اصغرزاده نيز از خانه خود به ساختمان الهيه نقل مكان كرد. هر يك از افراد مذكور در يك طبقه اسكان گزيدند و در واقع هر نفر دو واحد در اختيار داشت. برخي از اعضا با اين اقدام مخالف بودند، اما مشكلات فراوان بود و لاينحل.
از سوي ديگر تا به خود آييم، خبردار شديم الويري به خانه‌هاي بزرگ كه با پول شهرداري و براي استفاده وي به عنوان شهردار - البته با مالكيت شهرداري - خريداري شده نقل مكان كرده است. حكيمي پور خصوصاً نسبت به اين مسئله معترض بود و حتي پنهاني و بدون مشورت با شورا اقدام به استعلام نسبت به املاك الويري نموده بود. اين موضوع از همان آغاز چالشي جدي ميان الويري و حكيمي‌پور به وجود آورد... روزنامه ها هم بر اين جراحت‌ها پياپي نمك مي‌پاشيدند....