منطقه 5 در تاریخ 08 بهمن در بازارها و طی معاملات روز جاری بدین شرح تعیین و اعلام گردید :فهرست قیمت هر متر مربع مسکن در منطقه مسکن/ منطقه 5 محله و خیابان عمر ساختمان (سال) قیمت هر متر مربع آبشناساننو ساز5,000,000آیت اله کاشانی . بلوار آلالهنو ساز4,800,000 آیت اله کاشانی . بلوار اباذرنو ساز6,500,000 آیت اله کاشانی . بهنامنو ساز7,800,000 اندیشه شمالینو ساز4,800,000باغ فیض . 22 بهمننو ساز5,300,000 باغ فیض . طالقانینو ساز4,600,000جنت آباد شمالی . 22 متری شقایقنو ساز5,000,000 جنت آباد شمالی . اقاقیانو ساز5,100,000 جنت آباد شمالی . بلوار بعثتنو ساز5,500,000 جنت آباد شمالی . بهارستاننو ساز4,650,000 جنت آباد شمالی . حصارکنو ساز2,700,000 جنت آباد شمالی . شهرک مبعثنو ساز5,500,000 جنت آباد شمالی . شهید ساسانینو ساز5,000,000 جنت آباد شمالی . گلزار شرقینو ساز5,600,000 شهر زیبا . شربیانی غربینو ساز6,500,000 شهر زیبا . قدسنو ساز5,500,000 شهر زیبا . مرادینو ساز5,000,000 شهران . فلکه اولنو ساز5,200,000 شهران . کوهسارنو ساز5,500,000 شهران . محدوده پاسگاهنو ساز4,700,000 شهران . وسکنو ساز6,100,000 شهرک امید276,500,000 پونک . بلوار کمالینو ساز6,700,000 پونک . بلوار همیلانو ساز6,600,000 پونک . سردار جنگلنو ساز6,100,000 پونک . میدان پونکنو ساز6,800,000