منطقه 3 در تاریخ 08 بهمن در بازارها و طی معاملات روز جاری بدین شرح تعیین و اعلام گردید :فهرست قیمت هر متر مربع مسکن در منطقه مسکن/ منطقه 3 محله و خیابان عمر ساختمان (سال) قیمت هر متر مربع آفریقا . چهارراه جهان کودکنوساز13,500,000 اختیاریه . مسعودنوساز9,500,000 اختیاریه شمالی . دوقوز145,000,000 اختیاریه شمالی . غفورینو ساز10,000,000 اختیاریه شمالی . محدوده مسجد صاحب الزمان57,450,000 اختیاریه شمالی . میدان اختیاریهنوساز8,500,000 دروس . احتشامیهنوساز15,000,000 دروس . راستواننوساز11,400,000 دروس . سورینوساز10,000,000 دروس . وارستهنوساز11,000,000 دروس . یارمحمدینوساز13,700,000 دیباجی جنوبی . برادران جوزینوساز9,100,000 دیباجی جنوبی . عین آبادینوساز7,500,000 دیباجی جنوبی . منظریهنوساز9,000,000 دیباجی جنوبی . گرکانینوساز7,500,000 زرگنده . خاقانینوساز11,800,000 زرگنده . عمرانی25,500,000سئول . شهرک سئولنوساز10,500,000 سئول . شهرک فجر204,200,000 سئول . محدوده مجموعه ورزشی انقلاب205,000,000 ضرابخانه106,500,000قلهک . محدوده مترو قلهکنوساز8,500,000 قلهک . پورمشکاتینوساز12,000,000 قلهک . یخچالنوساز9,000,000 میدان مینا . داراب نیانوساز15,000,000 میدان ونک . برزیل شرقینوساز8,000,000ولیعصر . 4 راه پارک وینوساز11,000,000 ولیعصر . خاکزاد ...