اقتصاد ایران: بانک مرکزی قیمت مسکن شهر تهران را در مقایسه با ماه قبل 1.6 درصد افزایش اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری اقتصادایران، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران 44.4 میلیون ریال است که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 1.6 و 5.9 درصد افزایش نشان می دهد.
گزارش اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی «تحولات بازار مسکن شهر تهران در مهر سال 1395» را که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، منتشر کرد.
در این گزارش آمده است:
در مهر سال 1395، تعداد معاملات آپارتمانهای مسکونی شهر تهران به 10325 واحد مسکونی رسید که در مقایسه با ماه مشابه سال قبل 10/6 درصد کاهش نشان می دهد.
در ماه مورد گزارش، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاههای معاملات ملکی شهر تهران 44/4 میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 1/6 و 5/9 درصد افزایش نشان می دهد.
این گزارش صرفاً معطوف به بررسی حوزه »تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران« است.
1- حجم معاملات مسکن
در مهر سال 1395، تعداد معاملات آپارتمانهای مسکونی شهر تهران به 10325 واحد مسکونی رسید که در مقایسه با ماه مشابه سال قبل 10/6 درصد کاهش نشان می دهد. بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده به تفکیک عمر بنا در مهر سال 1395 حاکی از آن است که واحدهای تا 5 سال ساخت با سهم 51/7 درصد بیشترین سهم از واحدهای مسکونی معامله شده را به خود اختصاص داده اند.
از میان مناطق 22 گانه شهر تهران، منطقه 5 با سهم 16/0 درصدی از کل معاملات ، بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه نامه را به خود اختصاص داده است. همچنین مناطق 2 ،4 و 8 بعه ترتیب با سهم 9/6 ،12/2 و 6/0 درصدی در را به خود اختصاص داده اند.
2- تحولات قیمت مسکن
در مهر سال 1395، متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاههای معاملات ملکی شهر تهران 44/4 میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 1/6 و 5/9 درصد افزایش نشان می دهد. بیشترین رشد متوسط قیمت در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل به منطقه 16 ( 8/ 12درصد) و بیشترین میزان کاهش متوسط قیمت به منطقه 22 با ( 2 / 3- درصد) تعلق دارد.
در مهر سال 1395 از میان مناطق 22 گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل 104/3 میلیون ریال به منطقه 1 و کمترین آن با 20/2 میلیون ریال به منطقه 18 تعلق داشته است.
3- تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در هفت ماهه منتهی به مهر سال 1395
در هفت ماهه منتهی به مهر سال 1395، تعداد معاملات آپارتمانهای مسکونی شهر تهران به 93/5 هزار واحد مسکونی بالغ گردید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، 11/2 درصد افزایش نشان می دهد.
در این مدت متوسط قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاههای معاملات ملکی در شهر تهران 43/7 میلیون ریال بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل، 4/0 درصد افزایش نشان می دهد. 
برای دریافت اطلاعات بیشتر به پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی مراجعه شود.