بانک مسکن با اجرای مجموعه سیاست های تحریک غیرتورمی تقاضای خرید مسکن با هدف خارج کردن بخش مسکن از رکود، توانست ظرف مدت 4 سال پیاپی، سقف تسهیلات خرید مسکن را 3 برابر کند و از 20 میلیون تومان به 60 میلیون تومان افزایش دهد.
به گزارش صباایران به نقل از روابط عمومی بانک مسکن،مسعودایزدی مدیر روابط عمومی بانک مسکن با بیان این مطلب گفت: تسهیلات از محل اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن در تهران تا سقف 60 میلیون تومان و در شهرهای بزرگ و مراکز استان و همچنین شهرهای کوچک به ترتیب تا 50 میلیون و 40 میلیون تومان به متقاضیان پرداخت میشود.ضمن اینکه این مبلغ تا سقف 10میلیون تومان در قالب تسهیلات جعاله قابل افزایش است. 
وی افزود:تسهیلات خرید مسکن در عین حال به تسهیلات بدون سپرده (وام اوراق) محدود نمیشود بلکه، از محل صندوق پسانداز مسکن یکم،‌ در تهران 80 میلیون تومان و در دو گروه شهری دیگر نیز 60 میلیون و 40 میلیون تومان به سپردهگذاران صندوق، تسهیلات پرداخت میشود.
ایزدی تفاوت عمده بین تسهیلات از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات و تسهیلات صندوق یکم در نرخ سود تسهیلات اعنوان کرد و خاطرنشان ساخت:تسهیلات صندوق یکم با سود 8 درصد در بافت فرسوده و 9/5 درصد در سایر مناطق شهری پرداخت میشود در حالیکه نرخ سود تسهیلات از محل اوراق، 17/5 درصد است.اما به رغم نرخ سود بالاتر تسهیلات اوراق، این نوع وام خرید مسکن نیازی به انتظار زمانی و سپردهگذاری ندارد.
وی ادامه داد:تسهیلات صندوق پسانداز یکم مختص خانهاولیها است اما همه متقاضیان خرید مسکن میتوانند تسهیلات از محل اوراق را بدون معطلی، از شعب بانک مسکن در سراسر کشور دریافت کنند.
مدیر روابط عمومی بانک مسکن یادآور شد:بانک مسکن برای تسهیل شرایط خانهدار شدن زوجهای فاقد سابقه مالکیت (خانه اولیها)، طی سال جاری، 3 مرتبه، نرخ سود تسهیلات صندوق پسانداز مسکن یکم را کاهش داد و سرانجام موفق شد نرخ سود این تسهیلات را تک رقمی کند.به طوری که نرخ سود وام یکم ابتدا از 14 درصد به 13 درصد، بعد به 11 درصد و نیمه امسال نیز به 8 تا9/5 درصد کاهش پیدا کرد.
وی در پایان ادامه داد:همزمان با کاهش نرخ سود تسهیلات به سطح تک رقمی، به دلیل کاهش حدود 10 درصدی مبلغ اقساط ماهانه این تسهیلات سه رقمی، جذابیت تسهیلات افزایش پیدا کرد و در نتیجه، حجم ثبت نام و سپردهگذاری در صندوق پسانداز مسکن یکم، بیش از 50 تا 60 درصد افزایش پیدا کرد.