منطقه 4 در تاریخ 10 دی در بازارها و طی معاملات روز جاری بدین شرح تعیین و اعلام گردید :فهرست قیمت هر متر مربع مسکن در منطقه مسکن/ منطقه 4 محله و خیابان عمر ساختمان (سال) قیمت هر متر مربعتهران پارس . شهرک پارسنو ساز5,000,000جشنواره . 15 متری مطهرینو ساز3,900,000 جشنواره . اسفندانینو ساز4,100,000 جشنواره . امیننو ساز3,400,000 جشنواره . درختینو ساز4,500,000 جشنواره . زهدینو ساز3,900,000 جشنواره . شهید نقدینو ساز4,000,000 حکیمیه . شهرک والفجر183,000,000 دلاوران . آزادگان شمالینو ساز3,500,000 دلاوران . تکاوران شمالینو ساز3,500,000 دلاوران . والاییان شمالینو ساز3,800,000 شهرک حکیمیه . مجتمع ولیعصر33,500,000 شهرک حکیمیه . پگاهنوساز5,500,000شهید عراقی . کشورینو ساز7,500,000 شهید عراقی . پایدار فردنو ساز7,500,000 فرجام غربی . 4 راه خاورنو ساز5,400,000 فرجام غربی . تقاطع فرجام و سراجنو ساز5,500,000 فرجام غربی . حیدرخانینو ساز5,000,000 فرجام غربی . عبادی جنوبینو ساز5,700,000 فلکه سوم تهرانپارس54,200,000 لویزان . شاه رضایینو ساز6,500,000 لویزان . شیان 3نو ساز5,700,000 مجیدیه جنوبی . 3 راه ارامنهنو ساز5,000,000 مجیدیه جنوبی . کرمان جنوبینو ساز4,700,000 مجیدیه شمالی . 16 متری دومنو ساز5,300,000 مجیدیه شمالی . استاد حسن بنا شمالینو ساز5,000,000 ...