منطقه 8 در تاریخ 26 آذر در بازارها و طی معاملات روز جاری بدین شرح تعیین و اعلام گردید :فهرست قیمت هر متر مربع مسکن در منطقه مسکن/ منطقه 8 محله و خیابان عمر ساختمان (سال) قیمت هر متر مربعتهرانپارس . اردیبهشتنو ساز4,800,000 تهرانپارس . اردیبهشت 154نو ساز7,100,000 تهرانپارس . بلوار شاهدنو ساز4,700,000 تهرانپارس . بلوار پرویننو ساز4,200,000 تهرانپارس . دماوندنو ساز5,500,000 تهرانپارس . رشید جنوبینو ساز7,500,000 تهرانپارس . فلکه 4نو ساز5,200,000 تهرانپارس .خیابان 220نو ساز5,000,000 جانبازان غربینو ساز3,900,000 مجیدیه شمالی . استاد حسن بنانو ساز5,500,000 مجیدیه شمالی . امیر نیانو ساز6,000,000 مجیدیه شمالی . حسینینو ساز5,200,000نارمک . 46 متری غربینو ساز6,000,000 نارمک . دردشتنو ساز6,500,000 نارمک . دمیرچینو ساز6,000,000 نارمک . سمنگاننو ساز5,800,000 نارمک . مدائن شمالینو ساز6,500,000 نارمک . مرجاننو ساز6,200,000 نارمک . مهرنو ساز6,600,000 نارمک . میدان 16نو ساز5,600,000 نارمک . میدان 46نو ساز5,300,000 نارمک . میدان 97نو ساز6,000,000 نارمک . میدان هلال احمرنو ساز6,100,000 نارمک . چهارراه تلفنخانهنو ساز4,900,000 وحیدیه . تسلیحاتنو ساز4,100,000