مدير كميته امداد امام خميني (ره) شهرستان فارسان از احداث پنج واحد مسكن روستايي با كمك خيرين براي مددجويان از ابتداي امسال تاكنون خبر داد.
محمدرضا فتحي در گفت و گو با خبرنگار پايگاه خبري تحليلي پيرغار از احداث پنج واحد مسكن روستايي با كمك خيرين براي مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) شهرستان فارسان از ابتداي امسال تاكنون خبر داد.
وي افزود: براي احداث اين پنج واحد مسكن مبلغ 2 ميليارد و 500 ميليون ريال هزينه شده است كه مبلغ 750 ميليون ريال توسط كميته امداد امام خميني (ره) و ماالباقي آن توسط خيرين و آورده خود مددجويان است.
فتحي اظهار داشت: اميدوار است كه با كمك هاي خيرخواهانه خيرين بتواند در بخش احداث مسكن خدمات بيشتري به مددجويان تحت پوشش كميته امداد اين شهرستان ارائه گردد.
وي بيان داشت: محروميت زدايي و رسيدگي به اقشار ضعيف و نيازمند جامعه از اولويت هاي كارهاي كميته امداد امام خميني (ره) مي باشد.
وي با اشاره به اقتصاد مقاومتي و مديريت جهادي گفت: توانمندسازي مددجويان كميته امداد امام خميني (ره) مي تواند گامي موثر در جهت تحقق اقتصاد مقاومتي باشد.