عباس آخوندی و ماجرای مزخرف خواندن طرح مسکن مهر و واکنش بیمه ای وی نسبت به کشته شدگان حادثه برخورد دو قطار در سمنان باعث شده است که مردم با ادبیات این وزیر راه و شهرسازی بیشتر آشنا شوند و ضعف مدیریتی این وزیر سرانجام باعث شد که نمایندگان مجلس به استیضاح وی رای دهند.