فهرست قیمت هر متر مربع مسکن در منطقه مسکن/ منطقه 7 در تاریخ 15 آذر در بازارها و طی معاملات روز جاری بدین شرح تعیین و اعلام گردید :فهرست قیمت هر متر مربع مسکن در منطقه مسکن/ منطقه 7 محله و خیابان عمر ساختمان (سال) قیمت هر متر مربع آپادانا . مرغابنو ساز8,600,000 آپادانا . نوبختنو ساز9,000,000 باغ صبانو ساز5,500,000 ترکمنستاننو ساز7,500,000 خواجه نظام . اجاره دار33,200,000 خواجه نظام . مانگار33,500,000سبلان جنوبی . 10 متری بانکنو ساز3,200,000 سبلان شمالی . ابراهیم حسنینو ساز3,800,000 سبلان شمالی . حقیقت پسندنو ساز3,300,000 سبلان شمالی . داوودآبادینو ساز3,600,000 سبلان شمالی . شهید علیپورنو ساز3,700,000 سبلان شمالی . محسن آزادینو ساز3,900,000 سهروردی جنوبی . زنده دلان144,700,000 سهروردی جنوبی . ملک65,800,000 سهروردی جنوبی . نوبختنو ساز8,700,000 سهروردی شمالی . ابن یمیننو ساز7,500,000 سهروردی شمالی . اندیشهنو ساز8,100,000شریعتی . سهیلنو ساز11,900,000 شریعتی . ماهرو زادهنو ساز11,000,000 شریعتی . محدوه پل صدرنو ساز9,000,000 شریعتی . پایین تراز بهار شیرازنو ساز6,000,000میدان سپاهنو ساز4,700,000