منطقه 1 در تاریخ 12 آذر در بازارها و طی معاملات روز جاری بدین شرح تعیین و اعلام گردید :فهرست قیمت هر متر مربع مسکن در منطقه مسکن/ منطقه 1 محله و خیابان عمر ساختمان (سال) قیمت هر متر مربع آجودانیه . بهزادنو ساز13,000,000 آجودانیه . خیابان آذرمینوساز13,000,000 آجودانیه . خیابان صومعه زادهنوساز13,000,000 آجودانیه . محدوده باشگاه بانک ملینوساز12,000,000 آجودانیه . محدوده پارک شطرنجنوساز1,000,000 آجودانیه . پورابتهاجنو ساز8,500,000 آجودانیه . کوچه 2 شرقینوساز12,500,000 ازگل . بلوار صدرنژادنو ساز6,000,000 ازگل . بلوار قائمنوساز6,800,000 ازگل . خیابان درختینوساز9,300,000 ازگل . میدان میوه و تره بارنو ساز6,500,000 ازگل . گلچین جنوبینو ساز6,700,000 اقدسیه . بلوار مجدینوساز6,300,000 اقدسیه . خیابان سپندنوساز10,000,000 اقدسیه . خیابان گلزارنوساز6,500,000 اقدسیه . گلستان جنوبینوساز15,000,000 اقدسیه . گلستان شمالینو ساز12,000,000 الهیه . خزر شمالینوساز12,000,000 الهیه . شریفی منشنوساز14,000,000 الهیه . کوهیارنو ساز12,000,000 الهیه . گلنارنوساز13,000,000 اوین . درکهنوساز7,200,000 اوین . کچوئینوساز6,500,000 اوین . کوهسارنو ساز9,000,000باغ فردوس . محدوده پمپ بنزیننو ساز14,500,000 باغ فردوس . ناصرینو ساز11,100,000 باغ فردوس . گلستاننو ...