مدیر گروه زلزله‌شناسی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی تصریح کرد: اعضای این سه کمیته بحث حفاری‌های مترو، حفره‌های ایجاد شده در اثر گودبرداری‌های عمیق و همچنین ساخت وساز پیرامون قنوات شهری را مورد بررسی قرار می‌دهند.
مدیرگروه زلزله شناسی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی از تشکیل سه کمیته قنوات، ژئوتکنیک و مترو برای تدوین ضوابط ساخت‌وساز شهری خبر داد و گفت: فعالیت این کمیته‌های فرعی، بررسی و مطالعه حفاری‌ها، حفره‌ها و فروریزش‌های شهری و تدوین ضوابط و قوانین برای قانونمندسازی ساخت‌وساز است. به گزارش خبرگزاری مهر علی بیت‌اللهی گفت: برای ضابطه‌مند کردن ساخت‌وساز و کاهش خطرات فروریزش و فرونشست در شهرهای کشور سه کمیته قنوات، ژئوتکنیک شهری(گودبرداری) و مترو تحت‌نظارت مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و کارگروه ملی مخاطرات زلزله و لغزش لایه‌های زمین تشکیل شد. وی اظهار کرد: فعالیت این کمیته‌های فرعی، بررسی و مطالعه حفاری‌ها، حفره‌ها و فروریزش‌های شهری و تدوین ضوابط و قوانین برای قانونمندسازی ساخت‌وساز است.
مدیر گروه زلزله‌شناسی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی تصریح کرد: اعضای این سه کمیته بحث حفاری‌های مترو، حفره‌های ایجاد شده در اثر گودبرداری‌های عمیق و همچنین ساخت وساز پیرامون قنوات شهری را مورد بررسی قرار می‌دهند. بیت‌اللهی ادامه داد: این کمیته‌ها تاکنون جلساتی را برگزار کرده‌اند و براساس برنامه قرار است نتایج جلسات و تصمیمات به صورت آیین‌نامه به شورای‌عالی شهرسازی و معماری ارائه شود و پس از تصویب شورا به صورت قانون و ضابطه شهری تعریف و اجرا شود.وی افزود: این ۳ کمیته به صورت دوره‌ای و براساس رخدادهای شهری تشکیل جلسه می‌دهند و اعضای این کمیته‌ها هم نمایندگان وزارت‌نیرو، شهرداری، شرکت مترو، مهندسان مشاور، استادان و پژوهشگران دانشگاهی هستند.