طرح مسکن اجتماعی، به‌عنوان جدی‌ترین برنامه دولت یازدهم در حوزه مسکن، هنوز تا اجرایی شدن راه درازی دارد اما از اظهارات اخیر مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی چنین استنباط می‌شود که به‌زودی این طرح وارد فاز جدیدی خواهد شد.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، همشهری از طرح نافرجام دولت یازدهم گزارش داده است: طرح مسکن اجتماعی، به‌عنوان جدی‌ترین برنامه دولت یازدهم در حوزه مسکن، هنوز تا اجرایی شدن راه درازی دارد اما از اظهارات اخیر مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی چنین استنباط می‌شود که به‌زودی این طرح وارد فاز جدیدی خواهد شد.
علي چگيني از برنامه‌اي مشتركي بين وزارت راه و شهرسازي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، براي ساخت سالانه ۱۰۰ هزار واحد مسكوني براي اقشار كم‌درآمد در شهرها خبر‌مي‌دهد.به گفته چگيني، وزارت راه و شهرسازي با همكاري سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، برنامه‌اي در حوزه مسكن اجتماعي در دست تهيه دارد كه در كميسيون زيربنايي دولت چندين جلسه درباره آن تشكيل جلسه داده و در شُرف نهايي شدن و تصويب قرار دارد.
مديركل دفتر برنامه‌ريزي و اقتصاد مسكن وزارت راه و شهرسازي گفت: براساس برنامه مشترك وزارت راه و شهرسازي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، ساخت سالانه ۱۰۰ هزار واحد به شرط تمليك، اجاره‌اي و توليد بسته كامل مسكن اجتماعي است كه به‌زودي نهايي و مصوب خواهد شد.
به‌نظر مي‌رسد برنامه مشتركي كه چگيني درباره آن صحبت مي‌كند، مربوط به طرحي باشد كه چندي پيش معاون مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي خبر آن را رسانه‌اي كرد. پيش از اين، حامد مظاهريان به همشهري گفته بود: «طرحي در هيأت دولت است كه با تصويب آن، خبرهاي خوشي براي مسكن اجتماعي مي‌رسد.»
البته اواسط مهر بود كه مظاهريان از انتظار براي تصويب اين طرح در هيأت دولت خبر داد و ابراز اميدواري كرد كه ظرف يك‌ماه نتيجه آن مشخص شود و اظهارات اخير چگيني حاكي از اين است كه فرايند تصويب اين طرح بيش از انتظار متوليان وزارت راه و شهرسازي به طول انجاميده است اما با وجود اين تأخير در تصويب اين طرح در كميسيون زيربنايي دولت نمي‌تواند چندان تأثيري بر روند اجرايي شدن مسكن اجتماعي داشته باشد چراكه پيش از اين اجرايي شدن اين طرح از سوي وزير راه و شهرسازي و ديگر مسئولان حوزه مسكن در وزارت راه و شهرسازي، به اتمام طرح مسكن مهر گره خورده است.
مظاهريان نيز گفته بود: «هم‌اكنون دولت ترجيح داده است منابع مورد نياز را براي تكميل مسكن مهر هزينه كند و پس از آزاد شدن منابع از طرح مسكن مهر، آنها را به مسكن اجتماعي اختصاص دهد.» با اين تفاسير به‌نظر مي‌رسد برنامه مشترك وزارت راه و شهرسازي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي نيز هر چه باشد در عمل تغيير چنداني در وضعيت طرح مسكن اجتماعي ايجاد نخواهد كرد و خوب يا بد، در حد يك تئوري باقي خواهد ماند تا مسكن مهر تمام شود و با استفاده از منابع آزاد شده آن، طرح مسكن اجتماعي كليد بخورد. تاكنون فعاليت دولت يازدهم براي اجراي طرح مسكن اجتماعي به‌صورت محدود و در همكاري با وزارت رفاه يا سازمان‌هاي حمايتي بوده است و آنگونه كه مديركل دفتر برنامه‌ريزي و اقتصاد مسكن وزارت راه و شهرسازي مي‌گويد: هم‌اكنون ۱۲‌هزار واحد براي گروه‌هاي كم درآمد و خانواده‌هاي داراي معلولِ تحت پوشش نهادها در دست ساخت است.
چگيني اظهار مي‌كند: توافق وزارت راه و شهرسازي با وزارت رفاه براي اجراي مسكن اجتماعي كه به‌رغم كمبود منابع، فعلا منتظر دريافت منابع، پايان و تحويل مسكن مهر به تمامي متقاضيانش هستيم و همچنين برنامه‌هايي كه به‌صورت محدود با توافق وزارت راه و شهرسازي توسط بنياد مستضعفان، سازمان ملي زمين و مسكن و خيرين آغاز شده است بخشي از اقدامات ما در زمينه اجراي طرح مسكن اجتماعي‌است.