محمد ارفع: Arfae@asre_eghtesad.ir عصر اقتصاد: این روز ها حرف داغ محافل مسکنی رونق مسکن است . مسکن و رونق آن مهم ترین سرمایه اقتصادی است که اگر به فعالیت بیش از پیش خود نزدیک شود، می تواند اقتصاد را متحول کند. این تحول در سال های اخیر به دلیل تدابیر غیر رونقی دولت قبل مانند طرح مسکن مهر و تسهیلات کم بانکی و... به یک رکود شدید در بازار مسکن تبدیل شده بود و هرچه دولت فعلی و خصوصا وزارت راه و شهرسازی با معاونت مسکن خود سعی در ایجاد رونق آن کردند، نتیجه ای نداشت تا اینکه امسال بعد از سه سال پیش رونق مسکن در فصل بهار خود را نشان داد. این رونق در حال تداوم است و تورمی کمتر از تورم رسمی را تجربه می کند. روزهای گذشته در اخبار داشتیم که 1000 میلیارد تومان دیگر اوراق رهنی مسکن از سوی بورس به فروش خواهد رسید تا سرمایه گذارانی که از غافله دوستان خود در دوره قبل جا مانده اند، این بار بتوانند اوراق رهنی را تهیه کنند. عملکرد وزارت راه و شهرسازی برای رونق بازار مسکن در این سال ها بسیار مشهود بوده است. در این خصوص حامد مظاهریان، معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی با اشاره به افزایش 5هزار میلیارد تومانی سرمایه بانک مسکن گفت: افزایش معاملات مسکن می تواند پیش نشانه هایی باشد که از نیمه دوم رونقی در بازار مسکن شکل بگیرد. از دیگر پیش نشانه ها می تواند امیدواری به افزایش تعداد مجوزهای ساختمانی باشد. وی ادامه داد: طرح جامع مسکن هفت محور روشن دارد و برای هریک از اجزای بخش مسکن، برنامه های روشن و مشخصی را در نظر گرفته است، ضمن آنکه این برنامه اهداف کمی را هم در نظر گرفته و متناسب برآوردهایی که از نیاز می شود، اهداف را دنبال می کند. معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه گسترش بازار رهن در اولویت قرار دارد، اظهار کرد: بانک مسکن قرار است به بانک توسعه ای تبدیل شود و در سال آینده از سوی وزارت راه و شهرسازی، بانک مسکن حدود پنج هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه داشته باشد. در این مورد بانک مرکزی هم در گزارش خود بر افزایش تعداد معاملات و کاهش ...