قیمت اوراق وام خرید مسکن در ادامه عقبگرد خود طی دو ماه اخیر، از کانال 80 هزار تومان به کانال 70 هزار تومان سقوط کرد. هر فقره اوراق وام خرید مسکن که اول آبان در ادامه حرکت معکوس قیمت، به سطح متوسط 83 هزار و 500 تومان رسیده بود، به فاصله دو روز کاری، روز گذشته، یک کانال دیگر به عقب برگشت. دیروز میانگین قیمت هر فقره اوراق تسهیلات خرید مسکن با 6/ 5 درصد کاهش نسبت به میانگین قیمت اوراق در اولین روز آبان، با سقوط به کانال 70 هزار تومان، به 78 هزار و 800تومان رسید.
پیش از این قیمت اوراق وام مسکن در اولین ریزش پاییزی خود، روز یکم آبان، 4 درصد نسبت به میانگین قیمت اوراق در اولین ماه نیمه سرد سال – مهرماه – کاهش یافت.قیمت هر فقره اوراق وام مسکن که نیمه مرداد ماه از مرز 103‌هزار تومان گذشته بود، در شهریور ماه به متوسط 90 هزار تومان و در مهرماه به سطح میانگین 86 هزار و 700 تومان رسید.در شرایطی که میانگین قیمت هر فقره اوراق وام مسکن 28‌مهرماه به سطح 85 هزار تومان رسید، دومین ریزش پاییزی قیمت اوراق تنها به فاصله دو روز کاری در اولین روز آبان، یکبار دیگر میانگین قیمت اوراق را با 2 درصد کاهش مجدد، به سطح 83 هزار و 500 تومان رساند. عقبگرد قیمت اوراق امتیاز وام بدون سپرده خرید آپارتمان، در نهایت دیروز منجر به سقوط قیمت اوراق به کانال 70 هزار تومان شد، طوری که به واسطه این بازگشت قیمت، هزینه دریافت وام بدون سپرده مسکن برای سومین ماه متوالی کاهش یافت.این میزان کاهش دست کم طی 6 ماه نوسان قیمت در کانال 80 و 90 هزار تومان با تداوم سقوط قیمت اوراق و برگشت قیمت به کانال 70 هزار تومان هم اکنون شرایط مناسبی را برای متقاضیان دریافت وام بدون سپرده نسبت به همه ماه‌های سال 95 ایجاد کرده است، طوری که در حال حاضر میانگین قیمت اوراق تسهیلات مسکن به سطح متوسط قیمت اوراق در سال گذشته نزدیک شده است. میانگین قیمت اوراق، پارسال، 74هزار و 500 تومان بود. به گزارش «دنیای اقتصاد»، تحت تاثیر این سقوط آزاد در قیمت اوراق وام بدون سپرده خرید مسکن، هزینه خرید بسته 220 تایی اوراق که نیمه تابستان از مرز 22 میلیون و 600 هزار تومان عبور کرده بود، دیروز با کانال شکنی قیمت اوراق و سقوط آن به کانال 70 هزار تومان، به 17 میلیون و 336 هزار تومان رسید.کارشناسان معتقدند: هم اکنون یک عامل عمده منجر به بازگشت قیمت اوراق به سطح قیمتی سال گذشته شده که عموما ناشی از ایجاد تعادل نسبی میان حجم عرضه و تقاضای اوراق طی دست کم دو ماه اخیر است.این عامل تاثیرگذار در تعادل قیمتی اوراق و عقبگرد آن به سطح قیمتی یکسال گذشته، به خالی بودن بازار مسکن از فشار تقاضا بر می‌گردد.اگر چه حجم معاملات مسکن تحت تاثیر خروج از رکود افزایش یافته است، اما هم‌اکنون فشار شدید از جانب طرف تقاضا برای خرید مسکن و دریافت وام دیده نمی‌شود.