فهرست قیمت هر متر مربع مسکن در منطقه مسکن/ منطقه 3
محله و خیابان عمر ساختمان (سال) قیمت هر متر مربع
آفریقا . چهارراه جهان کودک
نوساز
13,500,000
اختیاریه . مسعود
نوساز
9,500,000
اختیاریه شمالی . دوقوز
14
5,000,000
اختیاریه شمالی . غفوری
نو ساز
10,000,000
اختیاریه شمالی . محدوده مسجد صاحب الزمان
5
7,450,000
اختیاریه شمالی . میدان اختیاریه
نوساز
8,500,000
دروس . احتشامیه
نوساز
15,000,000
دروس. راستوان
نوساز
11,400,000
دروس . سوری
نوساز
10,000,000
دروس . وارسته
نوساز
11,000,000
دروس . یارمحمدی
نوساز
13,700,000
دیباجی جنوبی . برادران جوزی
نوساز
9,100,000
دیباجی جنوبی . عین آبادی
نوساز
7,500,000
دیباجی جنوبی . منظریه
نوساز
9,000,000
دیباجی جنوبی . گرکانی
نوساز
7,500,000
زرگنده . خاقانی
نوساز
11,800,000
زرگنده . عمرانی
2
5,500,000
سئول . شهرک سئول
نوساز
10,500,000
سئول . شهرک فجر
20
4,200,000
سئول . محدوده مجموعه ورزشی انقلاب
20
5,000,000
ضرابخانه
10
6,500,000
قلهک . محدوده مترو قلهک
نوساز
8,500,000
قلهک . پورمشکاتی
نوساز
12,000,000
قلهک . یخچال
نوساز
9,000,000
میدان مینا . داراب نیا
نوساز
15,000,000
میدان ونک . برزیل شرقی
نوساز
8,000,000
ولیعصر . 4 راه پارک وی
نوساز
11,000,000