فهرست قیمت هر متر مربع مسکن در منطقه مسکن/ منطقه 5 در تاریخ 15 مهر در بازارها و طی معاملات روز جاری بدین شرح تعیین و اعلام گردید :
فهرست قیمت هر متر مربع مسکن در منطقه مسکن/ منطقه 5
محله و خیابان عمر ساختمان (سال) قیمت هر متر مربع
آبشناسان 
نو ساز
5,000,000
آیت اله کاشانی . بلوار آلاله 
نو ساز
4,800,000
آیت اله کاشانی . بلوار اباذر 
نو ساز
6,500,000
آیت اله کاشانی . بهنام 
نو ساز
7,800,000
اندیشه شمالی 
نو ساز
4,800,000
باغ فیض . 22 بهمن 
نو ساز
5,300,000
باغ فیض . طالقانی 
نو ساز
4,600,000
جنت آباد شمالی . 22 متری شقایق 
نو ساز
5,000,000
جنت آباد شمالی . اقاقیا 
نو ساز
5,100,000
جنت آباد شمالی . بلوار بعثت 
نو ساز
5,500,000
جنت آباد شمالی . بهارستان 
نو ساز
4,650,000
جنت آباد شمالی . حصارک 
نو ساز
2,700,000
جنت آباد شمالی . شهرک مبعث 
نو ساز
5,500,000
جنت آباد شمالی . شهید ساسانی 
نو ساز
5,000,000
جنت آباد شمالی . گلزار شرقی 
نو ساز
5,600,000
شهر زیبا . شربیانی غربی 
نو ساز
6,500,000
شهر زیبا . قدس 
نو ساز
5,500,000
شهر زیبا . مرادی 
نو ساز
5,000,000
شهران . فلکه اول 
نو ساز
5,200,000
شهران . کوهسار 
نو ساز
5,500,000
شهران . محدوده پاسگاه 
نو ساز
4,700,000
شهران . وسک 
نو ساز
6,100,000
شهرک امید 
27
6,500,000
پونک . بلوار کمالی 
نو ساز
6,700,000
پونک . بلوار همیلا 
نو ساز
6,600,000
پونک . سردار جنگل 
نو ساز
6,100,000
پونک . میدان پونک 
نو ساز
6,800,000