«دستورالعمل طراحی سازه‌ای و الزامات و ضوابط عملکردی و اجرایی نمای خارجی ساختمان‌ها» ابلاغ شد
( گروه: اخبار و وقایع مرکز ) 
«دستورالعمل طراحی سازه‌ای و الزامات و ضوابط عملکردی و اجرایی نمای خارجی ساختمان‌ها» ابلاغ شد با همکاری بخش مهندسی سازه و ابنیه فنی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، «دستورالعمل طراحی سازه‌ای و الزامات و ضوابط عملکردی و اجرایی نمای خارجی ساختمان‌ها» به عنوان ضابطه شماره 714 امور نظام فنی و اجرایی ابلاغ گرديد و رعایت مفاد آن از تاریخ 95/10/01  الزامی است.
این دستورالعمل به استناد ماده 23 قانون برنامه و بودجه و مواد 6 و 7 آیین‌نامه استانداردهای اجرایی طرح‌های عمرانی و در چارچوب نظام فنی و اجرایی کشور (موضوع تصویب‌نامه شماره 42339/ت 33497 مورخ 85/4/20  هیات وزیران) با توشیح رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ شد.
دکتر خوش‌کردار، سرپرست دفتر تدوین ضوابط و استانداردهای مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، در تشریح ویژگی‌های فنی و تخصصی این دستورالعمل گفت: دستورالعمل حاضر نحوه طراحی نما براي مقاومت در برابر این عوامل و نیز شیوه اجراي نماهاي متداول ساختمان در کشور را هم‌راستا با ضوابط بین‌المللی ارائه کرده است. این دستورالعمل مشتمل بر 8 فصل میباشد. در فصل اول انواع نماهاي متداول از نظر نوع مصالح به کار رفته و نیز نحوه اجرا و اتصال بررسی شده است. در فصل دوم الزامات کلی اجزاي نما و در فصل سوم بارهاي وارد بر نما و معیارهاي پذیرش آن ارائه شده است. از فصل چهارم تا فصل هشتم به ترتیب الزامات طراحی و اجراي نماهاي متداول مشتمل بر نماي سنگی، آجري، سیمانی، سرامیک، کامپوزیت و شیشه به تفضیل ارائه شده است.
محدوده کاربرد این دستورالعمل نماهاي ساختمانی است. این ضوابط در صورتی باعث پایداري نما می‌شود که سازه ساختمان و دیوارهاي پشتیبان نما در صورت وجود، ضوابط سازه‌اي استاندارد 2800 باتوجه به اهمیت ساختمان را تامین نمایند. در غیر این صورت، آسیب‌هاي وارده به قاب‌سازه‌اي و دیوارهاي نگهدارنده نما باعث آسیب دیدن و خرابی نما می‌گردد. همچنین تغییر مکانها و جابجایی‌هاي نسبی سازه نیز باید در محدوده تامین ضوابط سازه‌اي استاندارد 2800 باشد. رعایت الزامات این دستورالعمل موجب پایداری نما می‌شود و مادامی که دیوار پشتیبان نما پابرجاست، نما نیز دچار آسیب و فروریزش نخواهد شد.
وی در بخش دیگری از توضیحات خود ادامه داد: انجام پروژه مذکور در سال 1392 با توجه به ضرورت و کاربرد نما و منظر خارجی ساختمان‌ها، به سفارش سارمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات دولتی و عمومی تصویب و بالافاصله کمیته تهیه کننده متن اصلی متشکل از اعضای هیات علمی و کارشناسان بخش‌های تحقیقاتی مرکز، آغاز بکار نموده و در ادامه روند تکمیل پروژه، کمیته داوری فنی با عضویت اساتید مطرح کشور از دانشگاه‌های تربیت مدرس، صنعتی شریف و تهران و کارشناسان سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات دولتی و عمومی تشکیل گردید. پس از اتمام پروژه در شش ماهه اول سال 1393، مکاتبات لازم برای ابلاغ نتایج پروژه در قالب نشریات سازمان برنامه و بودجه کشور انجام یافته و نهایتاً پس از طی روند بررسی فنی و انجام اصلاحات ویراستاری در تاریخ 95/7/10 با عنوان "دستورالعمل طراحی سازه‌اي و الزامات و ضوابط عملکردي و اجرایی نماي خارجی ساختمان‌ها" ضابطه شماره 714 از نوع سوم، توسط رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه کشور برای استفاده در سطح ملی ابلاغ گردید.