با توجه به نزديك شدن قيمت پيشنهادي خريداران و فروشندگان، بازار فروش آپارتمان‌هاي لوكس پايتخت در تيرماه سال جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل كمي پررونق‌تر بود. با اينكه معاملات مسكن شهر تهران به طور كلي در ركود قرار دارد و تعداد فروش آپارتمان‌هاي لوكس نيز تحت تاثير اين ركود است، نسبت فروش اين واحدها از وضعيت نااميد كننده‌اي در مقايسه با كل معاملات برخوردار نيست. آپارتمان‌هاي داراي دامنه قيمتي بيش از ۸ ميليون تومان در تيرماه سال جاري 4/7 درصد از كل معاملات شهر تهران را به خود اختصاص داده كه 1/1 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزايش داشته و بررسي‌هاي ميداني نشان مي‌دهد صرف‌نظر كردن سازندگان از قيمت‌هاي معمول و نزديك كردن انتظارات آنها به قيمت پيشنهادي خريداران، در فروش اين واحدها بي‌تاثير نبوده است. همچنين بازار آپارتمان‌هاي با قيمت 5/5 تا ۸ ميليون تومان در هر متر مربع با اينكه چنگي به دل نمي‌زند ولي نسبت به سال قبل اندكي گرم‌تر است. اين واحدها در تيرماه سال جاري 1/14 درصد از كل معاملات شهر تهران را به خود اختصاص داده‌اند. اين رقم در مدت مشابه سال قبل 3/7 درصد از كل معاملات بود. بااين وجود آپارتمان‌هاي كوچك و متوسط متراژ تهران مشتري‌پسندتر هستند. واحدهاي ۶۰ تا ۷۰ متر با سهم 7/15 درصد، واحدهاي ۷۰ تا ۸۰ متر با سهم 7/13 و واحدهاي ۵۰ تا ۶۰ متر با سهم 2/13 درصد به ترتيب بيشترين تقاضا را در بين معاملات شهر تهران به خود اختصاص داده‌اند.