فروش زمین با سند شش دانگ در متراژ های مختلف با انواع کاربری مسکونی تجاری اداری و صنعتی حومه تهران و کرج